HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 866.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

V , Y B v HY~“_* B Ba-vv-­_Y­_ GOB`.

AANTEEKEN IN GEN.
l
Bl. 5 n°. 1. Ongetwijfeld kan hiertegen aangevoerd, dat toch dc meer
socialistische richting op oeconomisch gebied hier te lande en elders wel
_. · terdege katheders tot haar beschikking kreeg. Hiertegen zij intusschen
jj opgemerkt: 10. dat toen er voor korte jaren sprake was van de benoeming
van eene meer radicaal oeconoom tot hoogleeraar in de staathuishoud­
i J kunde, deze benoeming in Den Haag is tegengewerkt en tegengehouden
l~ 20. dat in het buitenland bijna uitsluitend /Staats-socialisten tot hoogleeraar
ij zijn benoemd; en 30. dat 1nen ten onzent desnoods nog wel een wat radicalcr
vi y oeconoorn aandurft, zooals o. a. te Groningen bleek, maar alleen omdat er
{ tusschen zulk een lioogleeraar en zijn meer classieke collega’s toch altoos
eenheid van beginsel bestaat. Beiden weigeren te rekenen met de Bijzondere
1 Openbaring. Zoodra er echter sprake van komt, om hier te lande een
hoogleeraar in de juridische faculteit te benoemen, die niet maar Christen
én jurist, maar Okrisicläk _;`m·ist wil zijn, wil men noch voor het Staatsrecht
Y noch voor de Staathuishoudkunde van hem weten. Thorbecke, die voor zyn
tijd zeer radicaal was, kreeg een katheder, Groen van Prinsterer niet.
· Bl. 6 n°. 2. Deze Vereeniging is in het voorjaar van 1889 te Genève
opgericht, op het initiatief van den heer Frédéric Neeker. In haar statuten
’H wijs ik op de volgende artikelen:
ART. 1.
i" La Société crétienne suisse d’économie sociale a pour but de se rendre _
·l compte de tout ce qui, dans l’état social actuel, est en contradiction avec j
J les lois de la justice, de la charité, de la solidarité, lesquelles, d’après
l’ordre même de Dieu, doivent régir les rapports des hommes entre eux, et _
, d°en provoquer la réiorme par des moyens en harmonie avec ces mêmes lois. <

l
l ‘