HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

l 45 N
medelijden, een lijden met ons en veer ons, is het mysterie ·
. van Golgotha geweest. Zoo dan moet ook gij, uit medegevoel, (
Züdevz mei uw Zydeïzde öroeelereyz. Dan eerst zal de heilige
muziek der vertroosting in uw woord gaan trillen, en dan
voegt ge van zelf, door die sympathie des medelijdens gedron-
. ` gen, bij het woord ook de dam?.
r Want ook op die daden der liefde komt het aan. Immers
s de arme kan niet wachten, tot de herstelling van het gebouw onzer
maatschappij zal zijn afgeloopen. Bijna zeker beleeft hij die
, gelukkige ure niet meer. En inmiddels moet hij toch /eve/2, moet
hij zich den mond openhouden, en den_ mond openhouden van zijn
gezin. En daarom krachtige hulpe is er noodig. En hoe hoog ik ook
geneigd ben, uwe offervaardigheid te roemen; en dit mag door
[ Gods genade bij velen uwer, toch moet de heilige kunst van »het
geven om Jezus wil” onder ons Christenen nog veel sterker
ontwikkeld. Alle Staatsarmenzorg, wilt het toch nimmer
i vergeten, ölvgjfzf roepen tegen de eere van uw Heiland. wg)
,` Hebt dan medegevoel met het lijden der gedrukten en
l' uerdrukten. In niets zoo sterk als in dit heilig medelijden
ll kunt ge »navolgers Gods als geliefde kinderen” zijn. In dat
lg i áeilzlq m0áiq” des erömvïzeazs schuilt al het geheim van de
li hemelsche kracht, die ge, als Christenen, kunt uitoefenen. Wiant
juist dit wondere motief maakt den gierige mild en opent de
lippen bij wie stug van aard is. En ontwaakt dan in u de aandrift
om ook door raad, ook door voorgaan, ook door eigen initiatief
den armere het oproeien tegen den stroom van het sociale lijden
mogelijk te maken, neen, dan hebt ge niet verlegen te vragen.
gi wie meê zal doen, maar dan dingt al wat niet slechts Christen
ll keet, maar ook Christen is, als om strijd naar de hooge eere.
om dezen dienst der Barmhartigheid, in Jezus naam, aan uw _
lijdende broederen te helpen bedienen.
Mannen broeders, moge door dat hoog en heilig motief dan ook j
i ons samenzijn op dit Congres worden beheerschtlïoeme geen
onzer in het goede werk, waartoe we ons hier aangorden; maar i
i zij er veeleer stille zelfbeschaming, dat we nu eerst saamkomen; 2