HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 45

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

' n, , n c, .m.,M,_,“,,W,,,,n,.,,_._,_,_._,,_”“,,,,,i..,_.a,;.,n;;";T.ï.. ., .`‘
43 '
-onze eeuwige bestemming in de harten zaaide. Wreod niet
in nder was onze openbare school, die de kinderen onzes volks
van dit verheven standpunt naar de laagte trok; en niet hoog
genoeg kan daartegenover geschat wat onze Christelijke school
reeds alleen hierdoor voor het lijden onzes volks gedaan heeft, dat
ze dezen eenig betrouwbaren waardemeter voor ons menschelijk i‘
V * leven, ons menschelijk goed en onze mensohclijke genieting
aan duizend bij duizend gezinnen hergaf. j
i . ‘ Maar dan M. H. moet ook onder de milder bedeelden heel
, ons leven ééne prediking van die heilige beginselen zijn , en
( moogt gij, die meer ontvingt, die beginselen niet moedwillig
* in het aangezicht slaan, door toch weer zoo boven mate sterk
n aan het aardsche goed te hechten; door toch weer den indruk
te geven alsof weeldegenot bij u boven alles ging; of, veel V
erger nog, alsof uit te reiken in don naam des Heeren, wat . ,
li _ge van Hem, als uw Landheer,. ontvangen hebt, u zoo
I; zwaar van het harte ging. Dan tocheqeloofzf de minder bedeelde
ji uw prediking niet , en daar heeft hij gelijk in; want tegen een
i, theorie van het geluk hiernamaals, die alleen dienst doet,
V om u den armen Lazarus hier op aarde van het lijf te houden,
· komt al wat aan waarheidszin in ons is, in verzet. Voor u
zelven en voor den arme moet eenzeïde geloof gelden;
en de vraag, die bij de sociale questie eigenlijk den doorslag
geeft is maar; of ge in den minder bedeelde, ja, ook in den ‘
' armste, niet maar een schepsel, een persona miserabilis, maar
iemand van uw eigen vleesch en bloed ziet, en, om Christus
wil uw öroeclcr. Juist dit edel gevoel_ nu is, helaas, door het
materialisme onzer eeuw, op zoo tergende wijze verzwakt en
vg afgestompt. Waiit ja, gij kent ze ook wel die gegoede bezitters,
die, door het dreigen der Sociaal­democratie beangst geworden, _
thans, uit vreeze voor dit dreigement, de hand uitstrekken
naar `allerlei sociale verbeteringen, waar vroeger geen hunner aan .1
dacht. Maar laat toch, bidde ik u, althans in dezen kring ä
van Belijders des Heeren, cm v0ZmaaMev· liefde al zulke vreeze
uitdrijven. Voor wie, om gevaar voor zijn geldkist af te ` j