HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.48 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

rt t
_ 42 .
i den rijke, altoos weer de! eemezlge Zeven op den voorgrond te
sg A; stellen. Alleen wie ook 1net een eeuwig leven rekent, kent
van dit aardsche leven den wezenlijken prijs. En zoo ook, is uit-
wendig bezit, is stoffelijk goed, is genieting met de zinnen
het al wat voor den mensch bestemd is, dan versta ik den
` materialist, en zie niet in met wat recht ik den Epieurist be-
` straffen zou. En daarom is het uw roeping, o, Kinderen des 4
_ _· Koninkrijks, op alle manier, altoos weer, het aan rijk en arm ;
{ in te prenten, dat de vrede Gods veel rijker heilschat is, en i
het geestely/c goed der menschheid van veel liooger waardij. ,
{ Ook de sociale questie is het toch de vraag maar, hoe er `
ráevredevzáeid en gelede zal heerschen; iets wat immers volstrekt ’
t, niet alleen afhangt van het montant van uw bezit, maar
lïl , allereerst van de öeáeefzfe, die bij u gewekt is, en het soort
K van behoefte, dat in u om bevrediging roept. En of nu de (Cw
ll socialist al lastert, dat dit een afschepen van den arme
V .met ,,een wissel op de eeuwigheid” is, de feiten weerspreken
lf die lastertaal. Want wie geen vreemdeling in onze chris- l
G telijke gezinnen, ook van den laagsten stand, is, die weet het,
i wat de vreeze onzes Gods ook bij een sober deel vermag; ,
` die heeft het gezien hoe, wat elders in drankzucht en zonde ‘j
" verkwist werd, bij den Christenwerkman een dubbelen zegen
l , ontving; die kan liet getuigen, hoe ook in zulk een arm gezin
ij, bij man èn vrouw en kinderen, de menschenwaarde tot haar
, . recht kwam; en die heeft God gedankt voor het milde deel
in ` A van levensgeluk en verheuging des harten, dat ook bij zoo
beperkte middelen genoten wierd. Want, neen, ze vragen niet,
ze bedelen niet, die kern onzer werklieden. Eer doen ze zel-
àä ven nog soms milde handreiking aan wie minder ontving ‘!
f dan zij 1°°).
Wreed en onmeedoogend handelt dan ook, naar mijn
. innigste overtuiging, alle profeet die zich onder ons volk op-
werpt, en deze fundamenteele stukken van het volksbewustzijn
ji i _ aan het wankelen brengt. Als wreed moet deswege ook gebrand-
` merkt de moderne richting op den kansel, die twijfel aan
[ .
ll