HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

I wm ,...w,,.n._.v.r-,_,..,._..,...,..,,n.......K ,_,~, I ..Y; , ~-~~· ·­-~·¥-F"~°:­Y;ïï··· ~-.
4l ­
arbeidersstand ontzenuwen e11 zijn natuurlijke veerkracht breken
_ wilt, beperkt die stoffelijke staatshulp dan steeds tot de aller-
geringste afmetingen. Blüvend heil schuilt voor volk en vader-
land, en zoo ook voor onzen arbeidersstand, alleen in een
krachtig czlqeïz iüitïldáiëf °").
Zoo behoeft het dan geen betoog meer M. H., dat de l
{ blik op ons menschelijk leven, dien u de Christelijke religie
_ W gunt, schier voor alle onderdeelen óók van de sociale quaestie
een vast zaiigazgsyozwzt stelt, van waaruit de concrete oplossing
voor elk vraagstuk moet beproefd. We tasten volstrekt niet ,
‘ in het duistere rond. Duidelijk liggen in Gods Woord de «
` ‘ beginselen uitgesproken, waaraan we verplicht zijn den bestaan-
den toestand en de bestaande rechtsverhoudingen te toetsen. En
we schieten te kort in de heilige roeping, die op ons als .
Christelijke staatsburgers rust, zoo we o11s onttrekken aan de
ernstige taak, om wat met die ordinantie Gods in strijd blijkt
te reconstrueeren naar hetgeen door God den Heere is gewild. l
En toch, ook hiermeê mag ik niet eindigen, want ook al ware
dit pad van het recht door ons ten einde toe afgeloopen, nog zou
het door God beoogde doel nimmer bereikt worden, indien ge het
bij uw maatregelen tot rechtsverbetering liet. Immers rzzaatmqelerz,
zonder meer, genezen onze kranke maatschappij niet, tenzij
de medicijn tevens gedruppeld worde in het Mrt van rijk
en van arm. De zonde is zulk een ontzettende macht, dat
G ze spot met al uw dammen en sluizen, en, in weerwil van uw
rechtsregeling, toch telkens weer den akker van uw menschelijk
leven met de wateren van haar hartstocht en haar zelfzucht
t - overstroomt. En zoo keer ik terug tot het punt van waar ik
l straks uitging: Omdat we bewuste wezens zijn, hangt zoo
bijna alles af van de waardemeter, die om öewusázyrzaanlegt. .
Is dit leven al ons leven, dan versta ik het, dat men genieten
wil eer men sterft en op het mysterie van het lijden zich t
star ziet. En daarom is het uw roeping, Belijders van onzen
I Heere Jezus Christus, met een ernst, die aangrijpt, en met rl
J een nadruk, die in de ziel dringt, èn bij den arme èn bij