HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

WIW uw e wm e W_____w____,_,,_,~,__V__,,,,.,,,_.._,_,,# (AK
37
buitengesloten is even stellig in dat VV oord elke inbeelding
van een eigendomsrecht, krachtens hetwelk ge absoluut, en
alsof ge er God over waart, zonder rekening te houden met
anderer nooden, over uw goed zoudt beschikken S3).
Is al verder, niet enkel door den Collectivist, maar ook door .
de mannen der Landnationalisatie, een afzonderlijk geschilpunt
gemaakt van het vraagstuk van deu Bodem, dan voegt het ons
E ook hier, als Christenen niet, om of al zulk denkbeeld laa.tdun­
kend te belachen, of, als gaf Gods WOO1`d ons ook hier geen
leiddraad, over zoo netelig vraagstuk de schouders op te halen.
‘ Reeds om onze conscientie niet; want als we hooren, hoe in
Schotland drievierden van het landbezit in de hand van veer-
, tien personen is, en hoe nog onlangs een dier veertien, die
I een nieuwe landstreek, door 48 gezinnen bewoond, aankocht, (
·· er die bijna driehonderd personen eenvoudig van afjoeg, om ·
het terrein voor zijn wildstand uit te breiden, dan zegt toch
reeds een stem in uw binnenste u, dat zulk een beschikking
over het land, waaruit het brood voor den eter moet groeien,
in beginsel niet goed hm zijn, en dat landbezit en los bezit
t over éénzelfde kam te scheeren, moet indruischen tegen de j
ordinantiën Gods. In ’s Heeren wetgeving voor Israël vindt ge
I voor het la.ndbezit dan ook wel ter dege een geheel afzonder-
lijke regeling. De vruchtbare akker is door God aan keel áef volk
I gegeven, opdat alle stam in Israël er op wonen en er van
` leven zou; en elke agrarische regeling, die met deze stellige
ordinantie niet rekent, verderft >>land en luijden” ’”).
O, het is zoo diep onwaar, dat Gods VVoord ons a.lleen roep-
r · stemmen zou doen hooren voor de redding onzer ziel, neen,
ook voor ons volksbestaan, ook voor ons maatschappelijk
samenleven, stelt Gods Woord ons wel ter dege vaste ordinantiën,
j trekt het zeer duidelijk zichtbare lijnen, en het is ontrouw
aan Gods VVoord, in ons Christenen, zoo we, daar met op C
merkende en daar mei meê rekenende, gemakshalve onze theorie · I
en onze praktijk zeer onvromelijk bepalen laten door de heer-
` schende opinie of door het gangbare recht 85). i
êl