HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

nl
.` 36 .
_ _ dige lijclelijkheid tegen te staan; uit kracht onzer Belijdenis
l van Gods Voorzienigheid ook op maa.tschappelijk gebied wat
j goed en wat kwaad is te schiften; en voorts met het zwaard
L omgord, en met de truffel in de hand geklemd, tegelnk te
v strijden tegen wat onhoudbaar is bevonden en aan wat goed
j bleek te bouwen. ~ Of ook zoekt, vlak met dit lijdelijk
i pessimisme in strijd, de doldriftige ijveraar den brand in het ,
· _ huis te steken, om door wilderevolutie zijn Zaöula mm te
A verkrngen, waarop straks dan het nieuw getimmerte verrijzen
j moet, dan is het even beslist onze roeping, als Christenen,
om, met het apostolisch Woord op de lippen, van alle aan- i
randing van het gezag af te manen, kloek alle daad van geweld
of wetsschennis tegen te staan, en luide en hoog den eisch G
ä· , te doen weerklinken, dat nooit anders aan den draad der I
I historische ontwikkeling dan door geleidelijke overgang en in ii
‘ den wettigen weg mag voortgesponnen. S1)
Wo1·dt in de zesde plaats door de sociale quaestie het
W ` vraagstuk van deze Eiyeazdem aan de orde gesteld, en beweert
j· · daarbij de één, dat alle begrip van eigendom absoluut
. is, terwijl de ander alle bijzonder eigendom in gemeenschap- W
li pelijk bezit wil doen overgaan, dan heeft de man, die bij
Gods Woord leeft, hier de eenig ware theorie die God ons in u
E zijn ordinantiën gaf tegenover te plaatsen, en in zijn naam
1) te getuigen, dat er van absoluut eigendom alleen God I
zelven sprake kan zijn; dat al óns eigendom slechts Zeenómék,
{ al óns beheer slechts 7`67ZL‘77Z8€8Z‘€l`8Cdd[) is; en dat alzoo eener-
zijds niemand dan de Heere, onze God, ons van de verant-
woordelijkheid over dat beheer ontslaan kan, maar ook dat -
ge nooit een ander beheersrecht van Godswege iczmzf hebben,
jj dan in verband met den organischen samenhang der mensch-
‘ heid, en dus ook met den organischen samenhang van haar .
goed. VVat de Sociaal­democraat >>gemeenschap van goederen”
Ai noemt heeft dan ook noch in Israël noch in de eerste Chris-
_ tengemeente ooit bestaan 82). Zulk een absolute gemeenschap
jg _ is veeleer allerwege in de H. Schrift buitengesloten, maar
l
li r
I;
Es E
· . ä