HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

{ S ll
l
ri. l
Fl
W 34
om met iets van den ernst en met iets van den wetenschap-
ll pelijken zin van een Marlo en Schaeflle de diepte van dezen
noodstand te peilen. 77)
,` Er is zooveel schade in te halen, M. H. Bezie slechts de
' jj problemen, waarop het hier aankomt.
.£· a Voorop gaat daarbij het probleem van ele majesleil oezzes Goals ,·
want, al kom" ik straks ook op concrete maatregelen, toch moet
eerst gehandeld van die algemeene denkbeelden, die geheel onze *
'¥ voorstelling van het leven vorm en tint geven.Noch plant noch dier
zijn we ; mevzsol le is onze eeretitel ; en, omdat we mensch
zijn, leven we allereerst uil om öewzlslzgvz, en wordt ons gevoel
fi van geluk of ongeluk zoo veelszins door onze beseffen, onze-
voorstellingen, onze algemeene denkbeelden beheerscht. Daarom
álzjve het eerste artikel van elk sociaal program, dat redding _
i`* zal aanbrengen: Lt geloof in Goal Almacázfzg, Scáepper elec j" . 7
‘ iëemelr we cler cmrcle. Dat artikel wordt thans gestreken. Van ° j
.· , geen God wil men in de staatkunde meer weten. Niet alsof ä
j men de poëzie der religie niet bekoorlijk vond; maar omdat 7,
jl wie zegt: Lt geloof dwz Gool daarmeê ook erkent, dat er een · I
I ordening Gods over de natuur bestaat, en een ordinantie Gods ïj
jï over onze conscientie; een hoogere wil, waaraan we als schep-
ly selen ons te onderwerpen hebben. Het moet thans alles vrije 2 ll
l menschelijke kunstschepping worden. Men zal het sociaal
jl gebouw geheel naar gril en willekeur optrekken. En daarom
; moet God weg, om alzoo, door geen natuurlijken band meer ` ä
belemmerd, elke zedelijke ordinantie in haar tegendeel te kun-
, nen omzetten en elk fundament der menschelijke samenleving
l te kunnen ondermijnen. Ligt hierin nu voor ons niet de vin-
lg gerwijzing, dat wij, als Christenen, juist in de sociale quaestie J;
l zoo sterk mogelijk nadruk op de majesteit van Gods gezag en
de absolute geldigheid van zijne ordinantiën hebben te leggen, ·
om,»bij alle afkeuring van het vermolmd gebouw, waarin we ri
lg_ thans maatschappelijk samenleven, toch nooit een ander te ,
·helpen optrekken, dan zulk een, dat rusten blüft op het door
·‘ God gelegde fundament. 78)
E
li.
l l