HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

x 9
33 r
vdie de levenskracht onzer maatschappij op zoo verontrustende
wijze verwoest. lVant, ja, de siofelçfáo nood is ontzettend, r
i groot de verdrukking, en ge eert Gods VV oord niet, zoo ge '
daarbij ooit vergeet hoe, én de Christus, én zoo vm hem zijn Apos-
telen, als voor hem zijn Profeten, het onveranderlijk zfeyev wat
‘ machtig en vveelderig was voor den lijdende en den verdrukte
, opnamen. Maar nóg grooter, nóg ontzettender is de yoesäelzjkc
ij X nood van ons geslacht; want als ik te midden van onzen maat-
v schappelijken jammer de o’evzo¢‘aZisai2`c gadesla, die achter r
` dien nood aankomt, en dan nog een rauwe stem hoor opgaan,
vdie, in plaats van den Vader in de hemelen om redding aan
r te roepen, God vloekt, spot met zijn VVoord, het kruis van .
Golgotha hoont, en vertrapt wat er nog in de conscientie X
i getuigde, om, als in razernü, al wat er wilds en dierlnks in (
‘ l ons menschelijk hart schuilt, in vlam te zetten; dan M. H. A
l , sta ik voor een bajert van goeszfelzjko ellende, die·schier in j
Q nog sterker mate,' dan het nijpendst gebrek, mijn ‘mensche­ .·
lgke deernis gaande maakt.
§` Immers ook van die voeszfelyte ellende gaat een geroep van
aanklacht tegen ons, Christenen, uit. Of wierden niet bijna allen
j die nu zoo razen, eens gedoopt? En wat is er na dien doop
· aan die duizenden te koste gelegd, om voor het spotbeeld van
de Christelijke religie, waartegen ze nu hun vloek uitstooten, hen
jj, iets, iets ook maar, te doen verstaan van de wezenlijke liefde
[_` Gods die in Christus Jezus is? Wat is er door ons, Christenen
al in Nederland, uitgericht, om, toen het gif der Fransche Revo-
l lutie ongemerkt voortsloop in de aderen van het maatschap-
pelijk lichaam, die vergiftiging van het sociale levensbloed te
stuiten? Ja, wat is er gedaan, om, toen dan het kwaad ten
· leste naar buiten uitsloeg, en de sociale krankheid een epide­ C
l zmisch karakter aannam, ook onzerzijds artsenij en balsem aan te j
_ vdragen voor haar genezing? Nu pas onze eerste zwakke poging, "
l om in Sociaal Congres den doodsnood der maatschappij onder ’
t de oogen te zien, waar reeds voor twintig en voor dertig
jaren onze Christelijke denkers zich hadden moeten opmaken, i` j
vl ,
I