HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

ze J l
l

_ G · 32
_ E ferming met hem bewogen worden. Want, ja, er worclzf gele-
¢le22,· er bestaat schreiende nood. Nog niet zoozeer in de kringen
, van onze geregelde ambachtslieden; maar wel bij het proleta­ Y
3 riaat, dat achter hen staat, en niet minder in sommige streken S
W; ten platten lande. Denk aan Ezeslmzcl. En dan zeg ook
_ ik met Bilderdijk, God heeft het niet gewild, dat iemand =
j hard sloven zou en toch geen ómocl hebben voor zich en zijn ,_
gezin. En nog minder heeft God het gewild, dat iemand, met j x
A handen en met een wil om te werken, omclel er geen werk
is, in honger zou omkomen of gedoemd worden tot don bedel- `
jj staf #4). Als we ,,deksel en voeding" hebben, dan ja eisclit de h. Q
Apostel, dat we ons daarmeê vergenoegen zullen Maar nooit i
kan noch mag het, waar onze Vader in de hemelen met goddelijke
tl _ mildheid overvloed van spijs uit den akker wil doen voortko­, ;
men, in den naam des Heeren vrijgepleit, dat door onze schuld · j
’ dit rijke goed zoo orgqelljk verdeeld wordt, dat, terwijl den j ,
één de broodkruimels steken, de ander met leege maag j
naar zijn stroozak moet, of, soms zelfs nog die stroozak moet
· derven. En als er dan nog zijn, die, God vergeve het hun,
j zulke misstanden met een beroep op Jezus woord: ele armere.
j áeöl ege alzfyel bij el, verdedigen willen, dan teeken ik voor V
j- de eere van Gods heilig Woord tegen zulk een misbruik van ­
{ de Schrift protest aan; en verzoek wie zoo oordeelt, eerst
jj in diezelfde Schrift eens na te speuren, hoe bijna weelderig, jj
i . vergeleken bij den jammer waarin ons proletariaat verzonken (_`
ligt, de toestand van den arme in Israël was T6), V
J Vraagt ge mij dan ook, of er dan may meer moet gegeven, dan j
j antwoord ik zonder aarzeling ; Zeer yewlsselyá, maa.r dan haast ik
j mij er te voegen: Een barmhartigheid die alleen yelel en niet
j` ook ziek zelven weet te geven, is nog de Oárislelqke liefde ·
e niet; en dan eerst zult ge vrij uitgaan, zoo ge ook uw tijd, uw i
kracht, en de sympathie uwer vindingrijkheid er voor ten beste ,
geeft, om aan zulke misstanden voor goed een einde te helpen
lf _ maken, en, niets van wat er in de schatkamer uwer Cln·iste­ W
lijke Religie verscholen ligt, onaangewend laat tegen den kanker
·r·;
li ’ G
l l
jl