HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

C ...W., ...;?;t;;ïï ...E~- W"-
gi;
ï , 28
gw hoop laat zingen van al de >>Sosjalen in een harington.” Het
Socialisme zit in de lucht. De sociale wind, die elk oogen-
blik in een storm kan overslaan, doet de zeilen van het poli- I
iii tieke soheepje bollen. En veilig mag gezegd dat de sociale
j ij , quaestie de quaestie, de brandende Zcvcizsquaestie van het einde
"¥ " ,. t der negentiende eeuw is geworden. J a, dat in heel deze, aan-
jf vraagstukken zoo overrijke eeuw, nog geen enkel vraagstuk is l
‘ _ opgedoken, dat zoo diep in het leven der natiën ingrijpt en )
i met zoo fellen golfslag de publieke opinie heeft beroerd 64). .
il De gemeenschappelijke karaktertrek nu van alle vormen en
. stadiën, waarin deze indrukwekkende beweging zich dusver ‘
ï A vertoonde, is het opkomen van het gemeenschapsgevoel, voor ·i
het gemeenschapsrecht, en voor de organische natuur der l
maatschappij, tegenover het eenzijdig ontwikkeld individualis-
, ·»· tisch type, dat de Fransche Revolutie, 1net de bij haar pas-
i sende oeconomische school van het Zaisscz faiic, Zaissczpassci,.
4 op onze samenleving had afgedrukt. En dit in zulk een mate,
l dat de strijd over het eigendomsrecht en tegen het kapitalisme
I ` slechts een uitvloeisel is van dit ijveren voor het sociale be- l
jl ginsel; naar dien toch juist in het absolute eigendomsrecht het ·
individu zijn hechtste bolwerk vindt, en het onmetelijke, krachtens l
{ dit absolute eigendomsrecht opeengehoopte, kapitaal den on- ’
lj; I overkomelijksten hinderpaal oplevert, die der maatschappij belet
j) aan haar sociologisch karakter zijn recht te doen wedervaren 65). li
In zooverre is dan ook de socialistische beweging in al haar
j vertakkingen één. Zoodra het echter aan de vraag toekomt, wat
" moet gesloopt en wat voor het gesloopte in de plaats moet komen,
lp wordt het een ici capita ici scasas, zooveel hoofden zooveel
zinnen. Immers, wie niet aan een God gelooft, voor wiens
il eeuwi e ordinantiën we te buigen hebben; noch ook in het
leven gder volkeren hecht aan die historische ontwikkeling, die
nooit straffeloos de haar inklevende levenswet schenden laat;
ziet in heel den opstal onzer tegenwoordige maatschappij
. niets dan het product van menschelijke Wilkeur; acht zich
dienvolgens gerechtigd, al wat staat, omver te werpen, en
. Y
El