HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

Y · 26
l F
en krijgt het al meer iets van een hel op aarde. Van den
Christus raakt onze maatschappij los; voor den Mamon ligt
· ze in het stof gebogen; en door den rusteloozen prikkel van
I het brutaalst egoïsme, waggelen, gelijk de Psalmist klagen zou,
,, _’ de fundamenten der aarde 52). Alle binten en ankers van het maat-
ji ‘ . ` schappelijk gebouw verschuiven; desorganisatie kweekt demora­
Y° i lisatie; en in de toenemende brooddronkenheid van den één _
tegenover het steeds klimmend gebrek van den ander, speurt
~ L ge eer iets van de ontbinding van het lijk, dan van den frisschen »
blos en de gespierde veerkracht eener bloeiende gezondheid 55).
i Neen, zóó behoeft het met te blijven, het kan beter worden; ç
_; , En die beterschap ligt ongetwijfeld - ik deins voor
lt het Woord niet terug -­ op den socialésáiscáeïz Weg, mits ge
onder socialistisch nu maar met verstaat het programma der
Il E Sociaal­democratie, maar in dit op zich zelf zoo schoone woord 1
alleen uitspreekt, dat ook onze vaderlandsche maatschappij, om
met Da Costa te spreken, >>geen dhoop ziele;1 op eep stulá I
` _. grond is", maar een van God gewil e gemeczzscmp, een even
j ‘i menschelijk cqqmzésme. Niet een mechanisme uit deelen ineen; {
gezet; niet een mozaïek als brokkelvloer, gelijk Beets het noemt,
· ineengelegd; maar een Zicáaam met ledematen, staande onder
­_ de levenswet, dat we allen elkanders leden zijn, en dat dus ‘
het oog den voet niet, noch de voet het oog ontberen kan. Het ,
is die menschelijke, die wetenschappelijke, die Christelijke -
jl _ waarheid, die door de Fransche Revolutie het diepst miskend,
; / het stoutst geloochend, het grievendst in het aangezicht is
{,1 N geslagen; en het is in den grond der zaak tegen het uit
die Zoocáevzizqy geboren individualisme der Fransche Revolutie,
X dat geheel de sociale beweging van onzen tijd gekeerd is 5*).
‘ Ge vergist u dan ook, zoo ge waant, dat het heden-
al « daagsch socialisme. zün oorsprong dankt aan de verwarde
li ` utopiën van dwepers of geboren zou zijn uit het brein ·
Z van hongerlijdende heethoofden. Immers Marlo, die het eerst
il j i >> de organisatie van den arbeid” in drie dikke deelen aan de
.i orde stelde, was een bij uitstek kundig /l00eqZecmm· 55. Rodber­
N
li