HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

v 24
1.
quent‘8). En wat men haar tegenwerpt, dat ze Memz althans
gl misgaat, dat ze openlijk ele revolutie predikt en verklaart des-
noods voor yewelcl niet terug te zullen deinzen, ook hiervan
i zie ik niet in, hoe ge het ooit in naam der Fransche revolutie zult _
., veroordeelen. Cf hebben de deftige heeren uit de kringen der
jl i Girondins dan yeeïz revolutie gepredikt? Heeft men tegenover
2 Lodewijk XVI dan heusch uit het beginsel gehandeld, dat de __
H C maatschappelijke orde ziezfmooht verbroken worden? Zijn de gees- i
’ » telijke voorouders onzer Liberalen en Conservatieven dan bij de f
_ iv Septemberqnoorden wel voor geweld teruggedeinsd?Maar immers- i
reeds het opwerpen van die vragen verloopt in het ongerijmde, · g
, waar het doffe clreunen van de valbijl der guillotine ons nog zoo- E
tragisch­onrustig in de ooren naklinkt, en waar nog onlangs het
li` 5 eeuwfecst" van de bestorming der Bastille door heel het Libe-
ralistisch Europa als de herdenking van het lotfelijkst helden- f
feit gevierd is. Hoe wil, wie zelf niet geaarzeld heeft, C
jl om door stroomen bloeds naar zijn doel te waden, anderen l
V - aan de verachting van het menschelijk gevoel prijs geven,
[ { omdat ook zij, des nood zijnde, de guillotine weer zouden u
oprichten? Natuurlijk huiver ik zelf onder het uitspreken
" va11 die woorden, en komt al wat de Christelijke Religie ons
,,' , inspireert, met afschuw tegen zulke uitlatingen in verzet; `
je ,4/C maar, den Sociaal­democraat tegenover den Liberalist genomen, i
f hem kan of mag ik geen ongelijk geven; want het is meten met J
j l twee maten, het is huiehelarij of zelfmisleiding, zelven uit de
i j Revolutie, ja uit den koningsmoord geboren te zijn, en dan
li 4 het aan uw geestelijke kinderen als doodzonde aan te rekenem
ik zoo ook zij van >>krasse middelen°’ spreken elzlrvezz *9).
jgl Alk kom tot een aanlokkelijker onderwerp, M. H., want uit
de gevolgen der Fransche Revolutie is nog een elercle lets,
ditmaal by reaclée, geboren; ik bedoel nu niet den socialen-
lj ii /200CZ, noch ook de Sociaal­¢lem0cmlle, maar de Sociale quaeslle.
gj j u Niet alsof de sociale quaestie thans voor het eerst zich zou aan-
,. dienen. Veeleer is ze in de oude geschiedenis, zoowel aan
_ den Euphraat als aan den Tiber, zoo te Sparta als te Athene
en >. .
te