HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.67 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

i 19 jl
toch was men op een beteren weg geraakt; en zoo de kerk
niet van haar eenvoud en haar hemelsch ideaal ware afgeweken, {
_ zou de invloed der Christelijke religie op de Staatsinrichting
en op de maatschappelijke verhoudingen eerlang overáeerscáeml
zijn geworden 39). Daartoe echter ging de kerstening van Europa ~
te snel en was de te assimileeren volkerengroep te massaal. ä
L De bekeering van Constantijn was voor de kerk het sein om 2
te huwen met de wereldmacht, en hiermeê sneed ze de zenuw
van haar kracht door. Vandaar toen allengs het weer inslui­
j pen van de wereld in de Kerk. In steê van discipelen, die
ll zonder male of buidel uitgingen, rijk gedoteerde kerkprinsen, "
· ? I huizend in prachtige paleizen; en als opvolgers van den Gali-
leeschen visscher aan het hoofd der Kerk te Home een reeks _
,_ E van Pausen, die vorstelijken praal ten toon spreidden en in een i
lf Julius II en Leo X meer op paganiseering der Christenheid
ä j; dan op de kerstening van het wereldsche leven bedacht schenen ‘°),
Zoo WELS l1€l] ZOlllZ ZOU.tGlOOS geworden GH llBI'I]£llIl llêl] SOCl3,l€
- bederf zijn oude kracht; een bederf, dat, in de landen der i
I Reformatie wel gestuit maar niet bedwongen, in het Roomsch
·"* .{ gebleven deel van Europa alras derwijs voortkankerde, dat
il ten letste vorstenabsolutisme en aristocratische trots die onduld­
j bare, spanning in het leven riepen, welke ten slotte uitliep op de
jj Fransche, en dus op Roomsch terrein uitgebrokene, revolutie *1).
Deze revolutie nu, waartegen elk consequent doordenkend
belijder van den Christus zich moet keeren, stichtte haar kwaa.d,
I niet zoozeer doordat ze de Bourbons van den troon stootte,
g mack doordien ze den derden stand in macht boven adel en i
i geestelijkheid plaatste; maar door den volstrekten omme- i
. keer, dien ze in het levensbesef en in de levensbeschouwing ip
der volkeren teweegbracht. Lag in de Christelijke religie il
het beginsel, dat aller onderwerping aan God den band
vlecht, die Gezag en Vrijheid vereenigt, ~ de Fransche re-
volutie wierp de maiesteit des Heeren uit, om uit den
i .
E i
S