HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.65 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

4 F- ~ 3·‘3'*i§·F ‘ ==’ï ` » wma ~s .. M Y Y in .. ’’*" E
l
ii
I.
rl §
l , . .
der hemelen. Alleen Waar geldbezit tot woeker en tot hardheid
leidt, ztoomi Jezus, en de man, die zijn schuldenaar niet wil
kvvijtschelden, wordt in een aangrijpende gelijkenis aan de
A pijners overgeleverd en als een booze dienstknecht, die geen ï
_ ontferming kent, gebrandmerkt 29). j
.j En tocl1 Werkt Jezus ook weer niet uitsluitend door zedelijke
I "` motieven. U page de sa pwscmze 33). Waar arm en rijk tegen-
‘ over elkander staan, kiest hij zijn plaats nooit bij de meerge­
" goeden, maar sluit hij zich altoos de armeren aan. In een stal j
wordt hij geboren, en al hebben de vossen holen en de vogelen i
des hemels nesten, de Zoon des menschen heeft niet waar hij i
4 het hoofd nederlegge 33). Bij zijn apostelen mag van kapitaal-
ri ’ verzameling geen sprake zijn. Zij moeten uitgaan zonder
buidel en zonder male. En wel is er onder hen één die de
i beurs droeg, maar die ééne was Judas, die vreeselijke mensch,
T die, juist door geldzucht verleid, zijn ziel aan den duivel ver- l
l kocht 31). Machtig is dan ook de trekvan ontferming, die in A
elke bladzijde van het Evangelie is ingesneden, zoo dikwijls
T4 Jezus met de lijdenden en de verdrukten in aanraking komt. De E
? ` schare die de Wet niet kent, stoot hij niet af, maar trekt hij j
·’ j tot zich. Geen vlasvviek die nog even smeult, dat hij ze zou »
l uitblusschen. Wat krank is geneest hij. Van de aanraking j
‘ van het melaatsche vleesch trekt hij zijn hand niet terug. En
i als de schare honger heeft, ook al hongert ze nog niet naar
j het brood des levens, reikt hij haar tarvvebrood in menigte en "
schenkt haar overvloed van kostelijke visch 33). Zoo paart zich bij J
l Jezus aan de theorie een Zevmspmistijà. Zijn theorie is gezet in den
toon van wat de S preukendichter bad ; >>Armoede of rijkdom geef
_l mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels" 33).
l Een bede waaruit voor den geldzuchtige door den Apostel deze »
A levensles wordt afgeleid; >> N iets hebt ge in de Wereld ingebracht; l
l dies kunt ge ook bij uw sterven niets er uitdragen. Zoo ge derhalve
I _ slechts voedsel en deksel hebt, zult ge daarmede vergenoegd
‘ _ zijn. Wilt ge daarentegen rijk Worden, zoo valt ge in verzoe­
j E Hij [äkt ook door zijn persoonlijke verschijning.
l i ‘