HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

?

15 e ij
i de schrikbeelden, die, als Jezus op ons, arme rnenschheid,
zag, hem geen rust lieten. De vreugde, waartoe hij op- rl
, riep, moest de eeawzlye vreugde in zijn koninkrijk zijn.
i En nooit is in onzen Heiland de wreedheid van den Socialist
, gevonden, die, om een lotsverbetering in deze korte spanne tüds.
van ons lgtlelylï aanzijn, wild en woest alle uitzicht op een ii
heerlijkheid, elze eeawlg elarea zal, afsnijdt 23). Revolutie is dan
ook door Jezus noch door zijn apostelen ooit gepredikt. Aan alle
macht die over ons gesteld is hebben we onderworpen te zijn;
i en de arme Lazarus zal zijn wrake hebben, niet terwijl hij van 5
,« de brokskens leeft die van de tafel des rijken vallen, maar
§" als eens die rijke eeuwige smart lijdt en de arme Lazarus
ir wordt vertroost 24).
En vraagt ge wat Jezus dan deed, om redding aan
te brengen in den socialen nood aller- dagen, zie het hier. Omdat
[ i hij wist dat zoo tergende misstanden uit den boozen wortel
van dwaling en zonde waren opgesproten, plaatste hij tegen-
over die dwaling de waarkeéel, en brak der zonde kracht ,
j door voor die zonde zijn bloed te vergieten en zyn Hezlzgerl
{ Geest uit te storten in de zijnen. Omdat rijk en arm uitéén
Vi waren gevallen, doordien beiden hun vereenigingspunt in God
hadden verloren, riep hij beiden samen terug naar hun Vaalear
‘ alle iw de hemelen is 25). Omdat hij inzag, hoe de afgoderij van het
je geld den adel in het mensohenhart deed besterven, gaf hij den
l. elieasl van Mamoa aan de diepe veraohting zijner volgelingen
'J prijs 26). Omdat hij den vloek begreep, die in het kapitaal ook voor
den rijkere ligt, riep hij hem toe, met dat kapitaliseeren toch op te
l houden, en geen schatten te vergaderen op aarde, waar ze de mot J
en roest verteert en de dieven doorgraven en stelen 2*) ; terwijl hij ­,
den rijken jongeling afwees, omdat deze niet besluiten kon al zijn
goed te verkoopen en aan de armen te geven 28). In Jezus° hart
V woonde geen haat tegen de rijken, maar wel een diep mede-
, lijden met hun klaaglijken toestand, want de Mamondienst
i was zoo hard, en immers, eer zou een kemel door het oog
l eener naald gaan, dan dat een rijke inging in het koninkrijk
" 1
j i
‘?
er gr .