HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

< r·· " ""‘r`*·`€+¥ " ¤¢‘Y­' · -­~·~»
fl l
‘ , 14 ,1
L dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de ooren van
den Heere Sebaöth°° 2°). l
Is het nu denkbaar M. H. dat de Christelijke Religie, toen ·
` ze de wereld inging, tegen zoo misdadigen stand van zaken
j, geen positie zou hebben genomen? Gij weet toch, hoe, in nog ll
erger mate dan thans, soortgelijke sociale toestanden, als nu
4 het huidig Europa en Amerikain spanning houden, destijds den
naderenden val profeteerzlen van het Romeinsche keizerrijk, en
hoe een echt Aziatisch despotisme, schier in alle wingewesten. l
van het Ronieinsche rijk, een stelsel van uitzuiging en uit-
·, j mergeling deed heerschen, waartegen helden van het woord als
Cicero vaak vruchteloos hun stem verhieven. Ook Zoen het ill
evenwicht der standen verbroken; tartende weelde naast schrei~ `~
ende nooddruft; onmetelijke kapitalen opeengehoopt en scha- ,
j mele armoede weggestopt in Romes achterbuurten; en als
j noodwendig gevolg hiervan: bederf in het staatsbeheer; zin-
genot in stee van zedelijke aandrift toongevend in de publieke
lj opinie; en de door nood en hartstocht vervoerde menigte elk l
I · oogenblik gereed tot opstand, moord en plundering.
j jj Het stroeve heidensche Rome is toen, evenals het lachende Grie­ ,;
5 kenland, in dien bajert van menschelijken jammer verzonken; 2*)-
maar, eer het zonk, was er in Bethlehem een licht opgegaan
en was er van Golgotha een stervenskreet vernomen, waardoor
Q een nieuwe hope voor de volkeren gewekt was. Niet in den yr
{ zin waarin men thans den Christus Gods tot een sociaal her- li
4 vormer verlayen wil. Heiland der werelol was zijn veel hooger ;.­
; en veel rijker eeretitel. Maar toch de »godzaligheid", die {
hij onder menschen aanbracht, had een belofte, >>niet alleen .
E voor het loelcomende, maar ook voor het lQQ€72w007`ClZ;Q6lGV€1l’722 ), l~
1 zóó echter dat altoos ’s menschen eenanlq welzijn hoofdzaak
‘ bleef. Ziel en lichaam mocht niet verdorven worden in ·
V ` de hel. De worm die niet stierf, de weening en knarsing
l der tanden in een vuur dat nooit uitgebluscht wierd, waren E
J
i à
ll
G e e » l i lal,