HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

,V,__ , I, __ _ "‘*,, ..·<-·rl“`«§•a,.4­··«>èy-ïl«:•·t­•»’:` vl ­;x&F.> {av" i
9 .
dan nog betoog behoeft, en of, waar we staan voor zoo ont- l
zaglijken nood der tijden, die op elk punt van den omtrek C
niet het wezen zelf van dwaling en zonde samenhangt, ons 1
oog zich zou mogen, ja, zou kunnen afwenden van den 1
, Ckristzzs Oonsolafor, die immers ook tot onze fel bewogen eeuw
in goddelijke ontferming roepen blijft: >>Kom ic! my, gij,
. rijkste eeuw, die ooit aanbrak, maar die zoo doodelijk Y
vermoeid en beladen zijt, en ik zal u ruste geven."
, Aan het óeszfaan van dat verband verspil ik derhalve geen
, · woord meer. Veeleer is de erkenning hiervan de onderstel-
j ling, waarvan dit Congres uitgaat. Maar wat ge op dit ­
V oogenblik wel van mij verwacht, en wat ik, met een beroep
op uw welwillend oordeel, althans ga iámckien u te leveren, is
i eene lolootlegging van de vezelen, waardoor beide levensver-
schijnselen, eenerzijds de Christelijke Religie en anderzijds het
i Sociale vraagstuk, in elkander liggen gestrengeld. Aan de
‘ overtuiging, dat er zulk een verband bestaat, hebben we niet
. genoeg; Het moet ook vorm en gestalte voor ons aannemen.
j ' Zoo alleen kan het spreken tot ons bewustzijn *1).
` Daartoe nu ga ik uit van een tegenstelling, die duidelijk
voor ons aller besef spreekt, ik bedoel de tegenstelling tusschen
de natuur gelijk ze onafhankelijk van onzen wil bestaat, en onze
_ menschelijke knnsrf die op deze natuur inwerkt 12). Geheel het
sociale vraagstuk toch wordt geboren uit het verband tusschen ons
Y _ menschelijk leven en de stoffelijke wereld die ons omringt. Maar
nu is er, zoowel in dat menschelijk leven, als in die stoffelijke
wereld, eenerzijds een macht die buiten ons bereik ligt, en die we
de natuur plegen te noemen, en anderzijds een macht die van
’s menschen wil uitgaat, en die kortweg kan aangeduid als
de knnsi. We zijn met onze eigen nzensckelijke natuur in j
de natuur mn ons keen geplaatst, niet om die natuur te laten l
voor wat ze is, maar met een aandrift en roeping in ons, om
door menschelijke kunst op die natuur in te werken, haar te
veredelen en te volmaken. Zoo legt zich de paardenstoeterij
op de veredeling der rassen toe; leest de kundige bloemist
l
l