HomeHet sociale vraagstuk en de Christelijke religiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 80.51 MB

g.

. I 8
» sein; es liegen blosz zwei Jahrtausende zwischen dem Beginn
l und dem Abschluss des von Christus unternommenen VVerkes." 8)
Een liberaal van den ouden stempel, Adolphe Naquet, is
j ‘ er dan ook ongerust over, dat juist het Socialisme aan het
l Christendom nieuwe triomfen bereiden zal, en verwijt aan
` den Socialist, dat hij, ondanks zijn godsdiensthaat, de zaak van
den godsdienst juist bevordert. Vous fuiies oeuvre de relzyiosiié,
. roept hij uit, »doordien ge juist die problemen op den voor­·
_ ’ grond schuift, bij wier oplossing het Christendom zoo van nabij
X Q is betrokken" S'). Een niet bedoelde, maar niettemin beteekenis-· · ‘
volle hulde aan den invloed, dien het Christendom op de l
oplossing van het Sociale probleem kan oefenen ; een invloed die- ,
nog schooner uitkomt in dit rijke woord van Fichte; >Het j
‘ Christendom verbergt in zijn schoot een veel grooteren schat j
van levensvernieuwing dan ge vermoedt. Tot hiertoe oefende-
het zijn kracht nog slechts op de eu/vele goersoueu, en slechts `
; zijdelings op den Staat. Maar een ieder die ooit, ’tzij als A
· . ongeloovige, ’tzij als belijder, zijn geheime drijfkracht bespie­ ·
l den kon, moet toestemmen dat er van het Christendom oo]: .
voor de uzauáscáuppy een wondere orouuiseereuole kracht kan l
uitgaan; en, eerst als die kracht doorbreekt zal de Religie van
het Kruis voor heel de wereld schitteren in al de diepte harer
, conceptiën en in al den rijkdom van den zegen dien ze brengt" ‘°).. _
. Doch genoeg citaat en te over reeds, M. H., om ook in uzel-
ven de besliste overtuiging te doen spreken, dat het recht- il
{ streeksch verband tusschen het Sociale vraagstuk en de
ij Christelijke Religie eenvoudig ouloooáeuáuur is. Zelfs bekruipt
I ons zekere schaamte, dat die overtuiging dusver niet luider
in ons sprak, of althans ons niet eer tot daden prikkelde. Het
wordt ons tot schuld en het stemt ons tot verootmoediging,.
g dat, waar zoo schreiende nood openbaar werd, we niet reeds
voorlang in den naam van Jezus zijn opgetreden. En het is
in dien geest van zelfaanklacht, en allerminst in een toon van
C hoogheid, dat ik uw verwijtende wedervraag versta, of zoo in
het oog springende waarheid in een kring als hier samenkwam

l . _
l