HomeSeparatie en DoleantiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

[_ -..· .‘..,; ..A ,,·= · ,.., - . v. ·; , < _ , 4 __j_w_r__ __ _g___ __V_ _ _____ _ 'l>`>’ I
_ HET emuironnnnann srmisnt. 7 ,
. w
I eenvoudig ongergmd, en elk verzet tegen Ol:iristus’ stedehouder
schending van Ohristus’ eigen majesteit. Daarom moest de on- ,
feilbaarheid van den Paus dan ook wel als sluitsteen in dit stelsel 1
worden ingevoegd; en verklaart zich de bekoring, die dit Room- · `
sche stelsel op veler geest uitoefent, gereedelgk daaruit, dat _
I het een misplaatste anticipatie is op hetgeen in de hemelsche kerk
I · metterdaad ten deele reeds nu bestaat, en eens algemeen zal zgn. _
.· '
I ‘ E Eerst door de droeve uitkomst zgn dan ook inde 16d@ eeuw
I Z veler oogen voor de onhoudbaarheid van dit Roomsche stelsel W
opengegaan, en niet dan empirisch zgn de vaderen uit dit tg dperk
{ er toe gekomen, om, tegen dit Roomsche stelsel, uit Gods Woord «
· _ een ander stelsel over te plaatsen. Bg het ontwerpen nu van dit .
I andere stelsel hebben ze in Gods Woord op twee onderscheidingen
I gewezen; vooreerst op het sterk in het oog springende onder-
I scheid tusschen de kerk onder het Oude en de kerk onder het »‘
; Nieuwe Verbond; en ten andere op hetgeen omtrent de kerk ` ‘
I als het mystieke Lichaam van Christus werd geopenbaard, en ` ë
hetgeen feitelgk medegedeeld werd omtrent de stichting en I
het bestuur der gestichte plaatselgke kerken. Beide malen
l rustte h. i. deze onderscheiding op de door God gekozen manier, ­
om zich aan ons menschen te openbaren. Hun bleek dat deze ' al
wgze van openbaring niet altoos dezelfde was. Op andere wgze _ Q
openbaarde God zgn wil onder Israël, en op andere wgze in _ ’s
Christus en zgn heilige apostelen. Maar nog grooter was het _ .
onderscheid tusschen deze beide rechtstreeksche openbaringen
en de wgze waarop God, na het uitsterven van het apostolaat, R
zgn wil aan zgn kerk te kennen gaf. Na het uitsterven der `
­» heilige apostelen toch houdt wat wg gemeenlgk noemen de
iöáizomicrc openbaring op; geeft God zgn wil niet meer recht- l
.s=áv~ec/cs te kennen; en is de kerk voortaan gebonden aan het ç
geschreven Woord, verzeld van de leiding des Heiligen Geestes; I
eene leiding die niet meer onmidclcllgk werkt, maar slechts mid-
· delig]: door het denken en doen van feilbare menschen. Ze be- $T
. . · weerden daarom niet, dat het niet anders had kunnen zgn. Op
i I zich zelf liet het zich zeer wel denken, dat de Urim en Tumim nóg In il
hun orakelen gaven; dat er nóg profeten waren die ygoddelgke i
I antwoorden/' konden geven; of dat er alle eeuwen door