HomeSeparatie en DoleantiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

. · ·’ A... . .v-. . . E . j
jl p - W I j , g . _ s _ ­ , j J
j ~ 6 mar noomscun srntsnn. i .
Het verwijt, dat men op die wijs mzgeeslelüt zou worden, · I
li schrikke daarbij niemand af. Eer omgekeerd leidt het geeslelljlxe ;
je juist schade, indien ge de ordinantiën Gods niet eerbie­
F; digt, waardoor ook op kerkelijk terrein onderscheid is gemaakt
­ tusschen de ziel der kerk, als we ons zoo mogen uitdrukken,
` en haar lie/mam.
» Maar bovendien, ge lczml de door Voetius gemaakte beper­ j
king niet wraken, zonder ongemerkt op de lijn mm Rome te ¥
komen. Vergeet toch nooit, dat in de onderscheiding tusschen i A j i
ä de onzichtbare binnenzijde en de zichtbare buitenzijde der kerk _
het principale stuk onzer belijdenis ligt, waarmede onze vade­ '
ren tegen Home zijn opgetreden. i
Rome heeft die onderscheiding niet gemaakt, en toen ze _ '
gemaakt wierd, die gewraakt. Haar beweren is juist dat de
uitwendig-zichtbare kerk zelve het Lichaam van Christus is, j
en dat uit dien hoofde alles wat van het mystieke Lichaam
· tp van Christus geldt, ook geldt van de kerk van Rome. Van- l
daar dat in Homes kerk de ,,leeken” evenmin iets te zeggen
* _. hebben, als wij in den dag der heerlijkheid iets zullen te
` p zeggen hebben in de hemelsche kerk. In die hemelsche kerk zal {
Christus onze Koning rechtstreeks alle ding zelf beheerschen, ‘
I en zal er in ons geen andere lust zijn dan om te gehoorzamen
è aan zijn bevel. En zoo nu ook wil de Roomsche kerk, dat
Christus’ stedehouder op aarde rechtstreeks heel zijn kerk be-
heerschen zal, en dat de leden van het lichaam der kerk zijn
stem onvoorwaardelijk volgen zullen. Deswege bepaalt Rome
, ‘ den kring harer kerk niet door de belijdenis, maar door een
geestelijk sacrcmzemf, en houdt staande dat alle door lmcwzelve of door `
«ndev·en_qecl00ple¢z rechtens onder de heerschappij van Christus’ ste- 'C
dehouder vallen. En in verband hiermee moet de Roomsche kerk`-
A dan ook op het bezit van dwingende macht bedacht zijn; zoodat de
i burgerlü ke Overheid, indien het Roomsche systema streng princi-
I pieel wierd doorgevoerd, alle verzet van de gedoopten tegen den ste-
ju A dehouder vanChristus zou moeten straffen. Heeldit stelselsluit dan ‘
ook volkomen. Is het waar, dat de zichtbare kerk zelve het `_ ` E
. ` mystieke Lichaam van Christus is ; en dat Christus op aarde
Y r' · een stedehouder heeft, die in zijn naam doet, wat hij zelf zou
kï doen; dan is elke inmenging van de leeken in kerkelijke zaken r {
» E ‘