HomeSeparatie en DoleantiePagina 74

JPEG (Deze pagina), 904.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

f§,j­·¥. ` ­-­=-· ,,,4 - - .

l gw
i. 1
INHOUDSOPGAVE. ‘

t f _.__. ‘
Blz.
á . _ I. DE oiziasrrrumïnnm ksmc ............,........................ 1-21
ti Inleiding. .................................... . ............ 4 `
_ Het Roomsehe stelsel ..................................... 6
Het Gereformeerde stelsel,. ................................ 7
I gi · Het ontstaan der geïnstitueerde kerk ....................... 9
Het voortbestaan der geïnstitueerde kerk ................... 13 ‘
l ï P Het naast elkander bestaan van meerdere geïnstitueerde
kerken in een zelfde plaats .... . ....... . ............... 17
‘. H et uittreden uit een geïnstitueerde kerk ...... . ............ 19
ll. ns Rsrorammis mm orzrcnr Tor ma ciïixsrrirumsaniz I{ERKEN..2’l--42
gif Het Roomsche stelsel. ..................................... 22
Het Gereformeerde stelsel .................................. 23
if Het ambt der geloovigen .............. v .................... 2 5
‘ Twee wegen van reformatie ............................... 30
` Reformatie door Separatie steeds ullimum rcemetlium. ....... 3/1
if i ’ . Het Collegiale standpunt. ..... . .......................... 35
L i Separatisme. ......... . .......................... . . ....... 38
g Een tweede instituut naast een reeds aanwezig instituut. .... 40
gw III. DE ixmnirimcirrmxmm, STAATSRECl·l’l`ELlJl(E sa BURGl5I1liECll'I`E|.T.TKE
t oEv0LsEN DER Bmom Rnronnmrriäw. .......................... 42-60
X Niet in geestelijken zin bedoel<’l.. . . .................. . . . . 42
_ De gevolgen der Separatie ................................. 43
T ` Kerkreehtelijk ........................................... 44
, ä Staatsrechtelijk en burgerreehtelijk ....................... 48
De gevolgen der Doleantie ................................. 51
l * Kerkrechtelijk ........................................... 51
Staatsreehtelijk .......................................... 58
Burgerrechtelijk ..............................,.......... 59
_·iï ’ IV. DE vnmsnaxeiuo. ............................................ 60-71 ­
gt? V e r eeniging of h e 1* eeniging? ............................ 60
lil Kerkreehtelijke gebondenheid tot vereenigingn .. ........... 62
` Van de Nederduitsche Gereformeerde kerken. ............... 63
g Van de Christelijke Gereformeerde kerkenl ................. 64
ä A Het reglement van 1869 ................................... 66
_ Geen aequivalent. ......................................... 68
Slotwoord. .................................. . ............ 70
ri.
V ‘ e
ll _ . .
gc V 1
"`ï .. . ,-_m~__. ...,;w_..~_____ _o._._o_ __,,._, W., _,_,_,,_,.. ,.._, i. .-. , . V, .. .,...g_.T,,,,,‘"