HomeSeparatie en DoleantiePagina 72

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

T, ­ _ ~ ` . " ,_.` ._ , ` _ -....H.f~­­­­­.eT,......«;·­­»~··s..-»ït­<ç..»”...,,,,,­.·.¢V,;. i `
i W

, B9? mëïï alom in Zijll eigen kerken de overtuiging gevestigd l
t " heeft, dat de beginselen van onze Gereformeerde belijdenis, en
de daarop gegronde k€I`lï€HOF<l€Hl¤g` Väll 1619, deze Wüziging
van het kerkverband gebiedend eischen. Hiervoor nu is in de .
eerste plaats herstel van het onderling vertrouwen noodig. En
het is daarom, dat ik ook in dit vlugschrift een poging waagde,
Q i om het debat uit de laagte van het persoonlijk gekibbel en l·
i uit het tegenover elkander in batterij brengen van groote
woorden en holle phrasen, zocht op te heffen tot de hoogte i
ü der beginselen, die steeds door onze Gereformeerde kerken èn tw.
5 tegenover ltome èn tegenover het Sektarisme, als het haar van A W;
if Godswege toevertrouwde pand, verdedigd en heilig gehouden
j ` zgn. Vooral de persoonlijke verdachtmaking moet onder hen,
die broederen in Christus zün, de wereld uit, en de tijd moet l .,
komen, dat niemand het meer durft bestaan om de eerlijkheid W _p U
van elkanders bedoelingen in twüfel te trekken. Tegen dat
,,· kwaad moet getoornd zonder sparen, tot het den giftigen kop I
niet meer waagt op te heffen. Al zulk verdacht maken van ,
elkanders bedoeling is een zich aanmatigen van een kennis,
li - die alleen den Kenner der harten toekomt, en in zijn strek- l
king niet uit den Heiligen Geest, maar uit den Booze. V
i , En toch eblgft ons zondig hart voor het gevaar van die zonde
blootstaan, zoolang men over en weer argumenteert en dispu- it
d it . teert, zonder zich af te vragen, op wat wüs de beslissing van , ,i’
i j onze geschillen moet gevonden worden, en dus wat onze in T
vaderen noemden de fontes solzmonis niet heeft opgezocht.
Moge de poging, die ik waagde om ten deze op den beteren
weg te komen, met dien nuchteren zin ontvangen worden, ·--
waarmeê ik haar aan het oordeel der wederzüdsohe broederen ­
j onderwerp. Dan toch zal men van tweeën één doen: of heil-
zame critiek oefenen om aan te toonen, dat ik hetzij de begin-
selen van ons Gereformeerd kerkrecht verkeerd geformuleerd
{ heb, hetzij de daaruit afgeleide genomen niet logisch trok; of
i wel, acht men dat ik én in hoofdzaak de beginselen niet
i onjuist stelde én daaruit áenrlige gevolgtrekkingen aileidde,
zoo zal men beiderzijds zich in de door mü aangeduide rich- . · ii
ting opmaken naar het voorgestelde doel. j
‘-àïläxäï · ` ' v’­ ’ """""""` """"";"""`_ ~ “"