HomeSeparatie en DoleantiePagina 71

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

enen Anonivarnnr. 69
a
van het oude instituut, die feitelijk hun stipulatiën voor ver- ~
vallen verklaarden en zich gedragen als leden van een nieuw _
opgericht Synodaal instituut; en dat dit nog slechts onbeslist is
van die leden omtrent wier gezindheid dusver niets bleek;mitS
slechts vaststa, dat de kerkeraad zijnerzijds de gemaakte sti-
pulatiën voor de leden van het oude instituut niet eigemmzcá- t
tig als vervallen beschouwe. Van de opleiding die de dienaren
des Woords zullen moeten ontvangen zwijg ik, naardien dit «
voor de Ohristelnke Gereformeerden geen quaestie van beginsel
· raakt, daar ze immers zich bereid verklaarden, ook de mei
dl kerkelijk opgeleiden kerkelijk te examineeren. Deze oneifenheid i
kan dus alleen door nader onderzoek der historie en toetsing Y
aan de beginselen gladgestreken. En voor zoover ik zien kan, t
` ligt dan ook de eenige moeielijkheid in de taaiheid, waarmee
een eens aangenomen reglement, gelnk dat van 1869, zich al- "
toos verweert, eer het sterft.
Die taaiheid ligt niet in den onwil van Christelijke Gere- _
i formeerde züde, om het los te laten, maar in de metterdaad
' j reusachtige inspanning, die het zal kosten, om er van af te komen. »
l Vooral onzerzijds rekene men hiermede. Het is toch volstrekt ,
niet waar, wat vele doleerenden zich inbeelden, dat een een-
voudig besluit der Synode, om dit reglement buiten werking A
te stellen, hier volstaan kan. Zoo kan alleen spreken, wie .
z nooit den aard en het wezen van een groep geïnstitueerde j
h ä kerken heeft ingedacht. Immers het geldt hier het kerkver­ l
i band, en dit kerkverband kan op Gereformeerd terrein niet
I anders dan door medewerking der plaatselijke kerken gewgzigd
_ worden. Zoolang dus een eenigszins aanzienlijk aantal plaat- 2
`.t..· ` selijke kerken nog weigerachtig blijft, om tot deze wijziging
` mede te werken, zal de meerderheid der kerken haar niet
. kunnen doorzetten, zonder het gevaar te beloopen, dat deze E
onwillige kerken zich op grond van het reglement maintinee­ ‘
` ren, en met dit reglement in de hand tegenover de meerder- .
heid bij de Overheid en bij den rechter optreden; een geval
waarin het te voorzien zou zijn, dat èn Overheid èn rechter
de standhoudende groep in het gelijk zou stellen. Heel deze ‘ ‘
zaak moet dus van Ohristelüke Gereformeerde zijde uiterst be-
· hoedzaam worden aangevat; en men kvm er niet in handelen