HomeSeparatie en DoleantiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

` l ,. ,.., ­: .,,__ r. ._ .. «_ . . .7, . _, . v__.., , ; , 14,., ··: ·.·:.·;a=·h .­ - _ _._.7_r,,,_ , _? ,. . I, M g .. ,-~ - J nw
G A`` · i a . .

. QV $$5,
· èä
· U rntnrnme. 5 L
. Il 5
geloofsleer, niet in de leer van het Icerkredit beslist. Kerk-
iecát handelt uitsluitend van de rechtsverhoudingen, die door
menschen voor den dienst der kerk in het leven zün geroepen.
_ Niet natuurlijk alsof in collegialen zin de regeling van deze ‘
rechtsverhoudingen van het goedvinden of de wilkeur der
handelende personen zou afhangen. Verre vandaar zijn de A
handelende personen bij het institueeren van een kerk stren-
gelijk gebonden aan Gods Woord, en kunnen ze hun bevoegd-
heid tot handelen slechts aan een machtiging van den Koning ·
der kerk ontleenen. Maar overmits noch de uitlegging van g
· Gods Woord, noch de geestelijke keur van de verhouding tus-
h sehen Christus en zijn leden, onder het kerkrecht thuis hoort,
is Voetius’ hoofdstelling metterdaad onbetwistbaar, dat het `
kerkrecht alleen Zaan en mag beslissen over de zieátbare kerk, i
gelijk die geïnstitueerd wordt of is. Ook dit laatste: gelijk
_ die geiizstitaeerct is, moet er Immers het aanzijn en be- l
staan van het Lichaam van Christus kan ook zonder dat in Q
` eenige stad of in eenig dorp wel merkbaar zijn, zoodat de kerk i
van Christus er zichtbaar wierd. Zoo b.v., als een paar Christe­ LQ
lijke huisgezinnen naar een Turksche of Heidensche stad ver- s
huizen, en daar openlijk voor hun Christelijke belijdenis uit-
komen, ja, zelfs aan hun mede-inwoners het Evangelie bekend
_ maken, dan is er zeer zeker in die plaats iets van het Lichaam
van Christus te merken, en is dit dus zichtbaar geworden.
Maar zoolang deze gezinnen niet tot de stichting of oprichting
van een uitwendig kerkverband overgaan, is er in die plaats
toch geen kerkformatie ; en, omdat er geen kerkelijk instituut
is, kan er uit dien hoofde ook van kerkrecat nog geen sprake
G ` wezen. Wil men dus zelf niet ter prooi worden aan eindelooze A
begripsverwarring, en er anderen niet in verwikkelen, dan dient ‘
bij het bespreken van de kerkrechtelijke gevolgen der Separatie il
en Doleantie aan al wat niet de geiiistitaeerde kerk raakt het
A zwijgen opgelegd, en met strenge begripsbeperking uitsluitend Y
van de Ecelesiae iastitatae gehandeld. Vooral bij elk debat over E
` dit vraagstuk kan dit niet stipt genoeg in het oog worden ge-
. houden. Anders moet elke gedachtenwisseling haar doel missen; ‘ jj
eenvoudig omdat de één dan gedurig over iets anders spreekt
dan de ander onder dat spreken verstaat. i