HomeSeparatie en DoleantiePagina 69

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

_> t` __ , , ,_,_..,, T ..‘Y,` . . _ . “­~.­w­­­T··««7r~-J -· jv-<·r:rvv¤v·v::v¢ï*=¥¢""Tj"‘""ï"?T.‘tï Y". ~ ­.
B
Ef HET REGLEMENT vAN 1869. 67
handhaven haar prikkel. En bovendien spreekt het toch van- `
zelf dat men om saam te komen zich eerst contractueel ver-
binden moet, en dat zoodanige verbintenis bepalingen wor-
den gemaakt, waardoor al te stuitend misbruik van overmacht .
i zou worden afgesneden. Maar ook al bleef er dan nog zeker
het een en ander over, waaromtrent op de classicale en synodale
_ vergaderingen kon gestreden worden, dan nog gaat het niet aan,
· de Christelijke Gereformeerden te verdenken van den boozen ”
( toeleg, om ons tot een reageeren tegen ons eigen beginsel te pf
willen dwingen. Wat over en weder regel moet zijn, is geen ik
zecmtrouwen maar vertrouwen. En men kent de Christeläke
Gereformeerde kerken in haar geheelheid niet, zoo men waant
dat er uit haar eigen midden, geen krachtig verzet van de ,p
beteren zou uitgaan, zoo ooit de ridderlijke broederzin en-
­ " - kelen hunner mocht tekort schieten.
4 Aangenomen dus dat eerlang het reglement van 1869 weg- l
1, gaat, en niet door eenig ander reglement, in wat vorm ook, voor
= het Genootschap, genaamd ,, de Christelüke Gereformeerde kerk",
l- vervangen wordt, zoodat we te doen krü gen met plaatselijk geïn- · l
stitueerde kerken, die alleen plaatselijk in verband met de wet van v
1853`erkend zijn, dan is hiermeê alle struikelblok weggenomen, F
‘ dat aan de vereeniging van deze reeks geïnstitueerde kerken
j met onze reeks van geïnstitueerde kerken, classikaal en syno- ¥
daal, in den weg zou kunnen staan. Dan gaan niet zg in ons, j
ii noch wü in hen op, want elke geïnstitneerde kerk blijft dan eene 1
`( ` in zich zelve afgeronde eenheid, zoowel de nieuw geformeerde als
de continuatie van de oude formatie; waarbä noch de eene noch f
ël de andere het nevens haar bestaande instituut, wat het stuk
. ’ der onderscheidene formatie betreft, heeft te beoordeelen. Beide
l `zijn geïnstitueerde kerken Christi van Gereformeerde belijdenis.
Als zoodanig ontmoeten ze elkaar in contractueel kerkverband, G
{i naar uitwüzen van de beiderzijds aanvaarde Dordsche kerken- W
` ordening. Geen compromis alzoo, waarbij men beiderzijds de `
· spitse der beleden beginselen afstompt, maar een ernstig
onderzoek naar wat het Gereformeerde kerkrecht eischt, en een
YQ handelen in overeenstemming met die eisclien, is de weg om `
C`: tot het kerkelijk saamleven te geraken.