HomeSeparatie en DoleantiePagina 68

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.28 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

U6 uur unennmnnr VAN 1869. E
Qi `= derde kerken voor een deel een corpus in het corpus vormen.
Alle kerken, die saamkomen, moeten saamkomen als gelgk in
l rechten en gelgk in positie; en waar dit niet het geval is, is
geen Gereformeerde Synode saam. De gelijkheid der kerken _
is voor het Gereformeerde kerkrecht grondbeginsel voor het i ‘
kerkverband. Kwamen wg daarentegen Synodaal met de Chris-
telgk Gereformeerde kerken saam, terwijl zg op haar Synode _
nog staatsrechtelgke qualiteit bezaten, en wg niet, dan zou ·
onze wederzgdsche positie een geheel ongelg/te zgn; en, als het [
er op aankwam, zouden alleen zg rechtsgeldig kunnen besluiten, r
1 terwijl onze stemmen in het water vielen.
Doch over dit punt kan de strgd dan ook als uitgestreden
C worden beschouwd. Mg althans is niemand bekend, die ook '°
nog maar een poging zou willen wagen, om het regle­
ment van 1869 voor de vierschaar van de beginselen, de historie ­ " -
en het ius constitutum van 1619 te verdedigen. En stellen we nu, A
dat dit reglement de wereld uitgaat, en we te staan komen voor 1,
` _ geïnstitueerde kerken van Gereformeerde belijdenis, die met ons
één in liturgie en taal zgn, en, zg het ook uit verschillenden
,i hoofde, toch met ons de kerkenordening van Dordrecht als
kerkelgken levensregel aanvaarden, dan hindert het niet, of
deze plaatselgke instituten wel, en de onze mel naar de wet ‘
van 1853 als kerkgenootschappen erkend zgn. Immers zoo J
deze kerken dan niet anders dan plaatselijk met de Overheid
? handelen en aan die Overheid de kerkenordening van Dordrecht ii
V als haar eenig statuut presenteeren, dan verplicht deze kerkorde- `< `
ning haar kerkrechtelgk, en laat ze van staatswege geheel vrg, om g
ij; ` · met andere geïnstitueerde kerken classicaal en synodaal saam ef
te komen, en bindend te besluiten, zonder dat de conditie ge~ s ;
steld is, dat al deze andere kerken op gelgken voet als kerkge­ E
jl nootschappen moeten erkend zgn.
De bedenking, dat vrij lange jaren de afgevaardigden der
­ Christelijke Gereformeerde kerken op deze aldus saamgekomen `
Q l classicale en synodale vergaderingen de meerderheid zouden ·
hebben en ons zouden overstemmen, mag tegen zoodanige
_ vereeniging niet als beletsel aangevoerd; en mist m. i. ook genoeg-
zamen grond. Zoodra men toch eenmaal kerkelgk saamleeft, `J
verliest metterdaad de zucht om wederzgds een eigen positie te W
la ~ '

E? " ,
V {Q
vii il
li
E
i . we L .,­.,- ­ »·£·~ · JA