HomeSeparatie en DoleantiePagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

l IdERKRECHTELIJKE cmaonnnnranin Tor vnannmcme. 63
beleediging van de gemeenschap der heiligen, en voor Gods ¥
i g Woord onverantvvoordelijk is, beaam ik wel ten volle;
maar ook daarover spreek ik thans niet. Geheel de geeste-
` lijke zijde van het vraagstuk laat ik thans rusten. Ik "
; neem de zaak ditmaal alleen lcerlrecálelgl. En uit dat oog- r I
punt nu de zaak bezien, leid ik mijn bewns af uit het be-
ginsel, uit de historie en uit den concreten vorm van ons
Gereformeerd kerkrecht. Uit nel beginsel, want waar ons Ge- "
reformeerd kerkrecht, om de klip van Homes absolutisme te ·
ontzeilen, het kerkelijk instituut alleen plaalselqn huldigt, en l
vi? dit plaatselijk uit de wilsdaad der belnders laat opkomen, K
moest (zou niet de saamhoorigheid van de deelen van het lichaam
. van Christus worden prijsgegeven) hieraan wel ,,rigoureus­ r
lijk", als tegenwicht, de stellige verplichting voor alle geïnsti­ i J
' tueerde kerken verbonden worden, om kerkelijk met elkander
i in verband te treden op classicale en synodale vergaderingen. _ l
Een verband dat formeel wel slechts contractueel tot stand komt, e
V f maar daarom volstrekt niet aan uw vvilkeur of goedvinden is over- T
j gelaten. Ge moogt niet als kerk op u zelve blijven bestaan. Ge nwezf
in verband treden. En dan alleen verkeert ge in de onmoge­
. j` lijkheid dit te doen, zoo of de overige kerken u afwijzen, of A jr
haar wijze van bestaan in belijdenis, eeredienst of regeerings­ `
vorm u dit belet. In de tweede plaats leid ik dezen plicht
tot hereeniging af uit cle lllszforie, in zooverre alle Gereformeerde
kerken in alle landen steeds deze vereeniging gezocht hebben, i
l zooveel mogelijk zelfs met de geïnstitueerde kerken van alle
j landen. Juist daarom heet het stelsel van kerkrecht, dat onze
t vaderen invoerden, het sgnoelale. En eindelijk volgt deze ver- á
_ plichting tot vereeniging m. i. rechtstreeks uit ale conerele
bepalingen van de kerkenordening van 1619. Dit is onbetwist-
baar voor de Doleerende kerken, die niet door vrije keuze deze al
. kerkenordening weer hebben ingevoerd, maar, in de continuatie
j ` van het oude instituut, nog steeds onder de heerschappij I Y
Q van deze nimmer afgeschafte en dus nog altoos geldende ‘
lr kerkenordening leven. ·Lijdt het nu geen tegenspraak, dat de
kerkenordening van Dordrecht classicale en synodale vergade­ á
l ringen instelt, en eischt dat op deze classicale en synod ale verga­ G
{ ° deringen alle geïnstitueerde kerken van Gereformeerde belijdenis
l
u l _ "
4;,%, ‘ Q , J