HomeSeparatie en DoleantiePagina 64

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

we ~~» ­~ , p e i 4 ” * ‘
. l
, 62 mmnnnrorne or rzrzannivrcrnc? j
nl zich op het Roomsche standpunt plaatst, en alzoo zgn eigen ,
instituut voor het eenig bestaanbare aanziet, en dit identifi- ‘
ceert met de absolute kerke Christi. Maar niet zoo men uit kracht
` van het Gereformeerde beginsel erkent, dat de kerke Christi ’
zich in het zichtbare openbaren kan in oïzclerscáeideoze instituten. ;
Voor zooverre er dus, door wien ook, met opzicht tot de
beide reeksen geïnstitueerde plaatselijke iceráez ooit van ,,her-
Z" eeniging" gesproken is, was dit een fout in de terminologie. .
` ‘ V Wel moet daarentegen van ,,/iereeniging'/ en niet van veer-
eeniging/I gesproken worden, zoo men het oog heeft niet op
*j‘ de aanhoorigheid der leden tot ééne der beide geïnstitueerde- gt
kerken in eenzelfde stad of dorp, maar op onzer aller aanboo-
righeid tot de historische Gereformeerde kerk onzer vaderen, `
_ gelijk die vanouds hier te lande in allerlei instituten openbaar
J, werd. Dan toch spreekt men niet formeel van de te A. of
B. oudtgds geïnstitueerde plaatselijke kerk, maar van het col--
lectieve begrip dier historische kerk of gezindheid, die over
heel ons land verspreid was. En zóó nu bedoeld, staat het _
vast, dat beide reeksen van kerken uit den wortel dier ééne g
- historische kerk zgn, en dat we deswege, weer tot kerkelijke
eenheid komende, niet tot vreemder, naderen, maar tot zonen _
fl, ï van dezelfde historische kerk, waaruit we zelven gesproten
zgn. Dan zgn we geen vreemden voor elkander, maar van;
eenzelfde familie, uit eenzelfde geslacht, met eenzelfde ver-
Lft leden, en uit éénen bloede gesproten. En daarom zou het, in»
·. dien zin genomen, zeer stellig áereenigiizg zgn.
Daarvan echter handelt dit opstel niet. Gelgk ik, misschien-
tot vermoeiens toe herhaalde, laat ik die geestelgke zgde. der
E quaestie thans met opzet rusten, en bepaal mg uitsluitend tot _
het verband in rechten. Deswege komt hie1· dan ook alleen de-
_ Vereemjqi­2zg ter sprake, d. vv: z. de vereeniging dier beide reeksen
lt van geïnstitueerde kerken, die thans door Separatie en Doleantie i
ontstaan zgn, tot één kerkelijk geheel in gemeenschappelijke-
ii V. classicale en synodale vergaderingen. En die vereeniging nu l
‘ . staat niet aan iemands believen, maar is eenvoudig eisoh van het l «
Gereformeerde kerkrecht. Dat het gescheiden kerkelijk leven, zoo
dikwgls voor deze gescheidenheid geen wettige oorzaak aanwezig jl
is, zonde voor God, vergrgp tegen de catholiciteit der kerk,. J
{ s ,
i§¢ g. ­ ` ä
#.....Q...a... .... .....r.................,.i*«."` " o‘‘‘‘ ïï"j. t r