HomeSeparatie en DoleantiePagina 60

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

, _ gw- .‘`..
trent wier wilskeuze nog niet bleek. Alsook, dat de velen die
feitelijk met dit instituut braken, daartoe kerkrechtelijk niet i
_i meer mogen gerekend worden, en thans te beschouwen zijn
?Z als leden van een nieuw door hen opgericht Synodaal insti-
d tuut. Dit zou minder duidelijk zijn gebleken, als niet in den
aanvang van dit vlugschriftbreedvoerig het ontstaan, het Wezen,
de continuatie en de reformatie van de geïnstitueerde plaatse-
lgke kerk, naar den regel der Ge1·eformeerde kerkregeering,
beschreven ware; maar nu die uiteenzetting tot in bijzonder-
heden wierd gegeven, en bij de tegenstelling tusschen het i
Roomsche, Sektarische en Gereformeerde kerkrecht ten dezehet
. i uiste licht viel, is twijfel niet wel mogelijk en houdt alle onzeker- =
l heid over de te volgen gedragslijn op. Ds. Hogerzeil en Ds. Vos c. s.
j hebben duidelijk getoond hun vroegere stipulatiën als vervallen te
beschouwen, en de kerkcraad der Nederduitsche Gereformeerde J
äi Kerk mist alzoo het recht eenig kerkelijk gezag over hen uit
te oefenen. hebben thans een nieuw schismatiek instituut
opgericht, dat ze weer aansloten aan de Synodale organisatie. A
° En wat we nu ook nog, naar Ohristenplicht, doen mogen, om i
hen van hun doolweg terug te brengen, kerkrechtelijk staan we p
met hen in niet de minste gemeenschap meer.
De S/aaZs¢·ecMcZ@`kc en Bmlqew-echelvjác gevolgen der Do-
leantie vloeien van zelve voort uit het feit, dat geen nieuw
instituut opgericht, maar een bestaande geïnstitueerde kerk tot
Q reformatie gebracht is. Op grond toch van dat feit moesten
wij van de Overheid blijven eischen, dat we als de continuatie
_ ` van het aloude instituut, en dus als rechthebbenden op den
· titel van dat instituut, erkend worden. Hier stonden dus voor e
de Overheid twee pretentiën tegenover elkander. Eenerzijds
. onze pretentie, dat wij, blijkens de naar Gereformeerde begin-
_ selen tot stand gebrachte reformatie van het instituut, recht
hadden op wat bestond; en daartegenover de pretentie der
Synorlalen, dat zij de continuatie van het oude instituut waren,
en wij een schismatieke nieuwe vereeniging. Staande tegenover e
deze beide pretentiën heeft onze Overheid toen v002~ de Synode en
_ Zegen ons partij gekozen. Hierin nu heeft de Overheid, naar .
j onze innigste overtuiging, gezondigd. Ze kwam tot deze zondige
lr s
ij .
s
k
gïl V