HomeSeparatie en DoleantiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

..l. ,, _¤ .i..,.f"=i i n gy. .~A­. _ _ .­ .¢A..q.i. a ,ï .k i l/ . j a. _. `
l
F s 4 rnrinnnve. .
(Vol. I p. 1 en p. 1.1). ,,Nos, zoo verklaart hij, in Politica ·
_. Ecclesiastica non consideramus Ecclesiam secundum statum
mysticum, sed secundum statum externum et secundum formam
tf collectionis visibilis/'; d. w. z.: ,,In onze kerkrechtelijke bespre-
i king beschouwen wij de kerk niet vanhaar geestelijk verborgene ·
zijde, maar uitsluitend in haar waarneembare gedaante en in
haar vorm van zichtbare saamvergadering.” En om alle mis-
verstand af te snijden, voegt hij er aanstonds bij, dat hij L
- onder ,,zichtbare kerk," of ,,zichtbare saamvergadering” hier
niet verstaat, hetgeen, ook buiten verband in rechten, van het
Lichaam van Christus soms te merken valt, maar uitsluitend: ,
,,Societas fldelium libere inita ad exercendam communionem ` "
sanctorum seu ad communicationem mutuameorum, quae ad ·
_ salutem pertinent ;/I wat zeggen wil: ,,een rrereeniging van ge-
, loovlgen, die vrgelvgk aangegaan is, rnel kel deel 0m de gemeen-
` . sckap der heiligen fe oefenen, en elkaar onderling mede fe cleelen,
I 4 wat ier zaligkeid strekken kan" (pag. 12). De zichtbare kerk, in ‘
dezen zin opgevat, noemt alsnu de eeelesla ánslilaáa, wat wij _
, gewoonlijk uitdrukken door te spreken van een ge-Znsfllueerde
_ kerk of een kerkelrgk insli/aal, en wat men ook kon omschrijven
`_ i als een in elkaar gezette, een geordende kerk, of een kerk die
· onder een beszanr (d. i. kerkeraad) leeft, en leeft naar een overeen-
gekomen regel. Hiermee is natuurlijk in het minst het bestaan der
geestelijk-mystieke of onzichtbare kerk niet ontkend, noch ook ­
jj beweerd dat de zichtbare kerk als een apart iets naast de
onzichtbare staat. Integendeel voor Voetius, en alle goed
L Gereformeerden, is het de ‘eéne kerk van Christus, die in
mystieken zin geestelijk bestaat, en door de geïnstitueerde kerken
een vorm in het zichtbare aanneemt; zoodat de geïnstitueerde , _
kerk slechts in zooverre en voor zoolang kerk is, als ze C
metterdaad de geestelijke kerk tot openbaring brengt. Edoch,
als ge van kerkreckl spreekt, wil Voetius zeggen, hebt ge
niet met dat geestelijk wezen, als zoodanig, maar uitsluitend met .
. dien tot stand gekomen kerkvorrn te doen. Wel zijn er ook rechten
van het Lichaam van Christus, zoo ge die geestelijk opvat ; rechten _
van den Koning der kerk op grond van zijn zoenverdiensten,
en rechten van de leden des Lichaams op de hun toebeschikte "
i erfenisse; maar over deze geeszfelrgke rechten wordt in de
i I ‘