HomeSeparatie en DoleantiePagina 58

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

M5? . _ ­
· A
A ”
. 56 1<nm<nncn·rn1.1J1<m envotemv nrn nornanrxn.
lag in dit laatste niet, dat wie zich nu niet aanstonds uitsprak,
als lid verviel, maar zoo wierd toch eenige scheiding gemaakt
· W, tusschen de leden, die toonden prijs te stellen op hun duurzaam
deelgenootschap aan het thans gezuiverde instituut, en die
anderen die of feitelijk er meê braken of nog aarzelden, en
eerst later tot beslissing zouden komen,
Ik kan mij dan ook nauwelijks voorstellen, dat iemand deze
Al mijne stelling betwisten zal. Als morgen den dag mijn kerkeraad
l+ A het instituut van Gereformeerd Arminiaansch, Baptistisch of
i Luthersch maakt, dan vorm ik met mijn medeleden toch geen .
kudde schapen, over wier kerkelijk leven de kerkeraad naar ii
i·_ goedvinden beschikt. Kan ik mij te allen tij de uit een kerkelijke ge-
t meenschap terugtrekken, waarom zou ik dit dan ook niet kunnen
ij doen op het oogenblik dat men het instituut verandert, waar
toch juist die verandering, die de kerkeraad reyforvzaáie noemt,
in mgn oog clcformaáie kan wezen. Nog eens, in geestelijken
‘ zin is en blüft het natuurlijk zonde, in een instituut te blijven
zoolang het met Gods Woord in strijd is, en er uit te loopen
` ,4 als het zich naar Gods Woord reformeert, maar ,te2·/vrecázfelyiïc
moet aan elk lid zijn recht en keuze vrij en onverlet bläven. Wie L
blgft moet bàijjren op groni vian lzïijn overtlïigëig en vap ’; Ijleeïïliis
i wi , en wie a meen nie e unnen, ee ormee e re ·
om heen te gaan. Alleen zou men de vraag kunnen opwerpen,
of de kerkeraad niet het recht had van hen die gaan willen
een sc/wáfáelijke verklaring te vergen; maar daargelaten dat
ig mannen als Voetius hier ook de stilzwägende, feitelijke ver-
" klaring gelden laten, zoo ligt het in den aard der zaak dat
4 j · wie de rechtmatigheid van de daad der reformatie betwist,
’° zulk een verklaring niet kam geven. Voor hem toch staat de _
li .i vraag zoo, dat de dusgenaamde reformatie in zgn oog een
schisma was, en hij in het oude instituut bleef. beweert
jl dus niet te breken, maar te blüven waar hij is; en omge-
i keerd houdt hij staande, dat de Doleerenden uit de gemeen-
`§ schap traden en een schismatieke gemeenschap oprichtten.
` Hiermeê echter hebben de Ugeloovigen//, die het instituut
I f tot reformatie brachten, niet te rekenen. Zij moeten handelen
naar de beginselen van hun eigen belijdenis. En dan komt de
E zaak b.v. te Amsterdam hierop neer, dat op 16 December 1886-
1 { `
- _, .... - j » i in »