HomeSeparatie en DoleantiePagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

Vê 1 ;
E " 2
ä
54 KERKRECHTELIJKE emvoreinv num normnrin.
nieerden en de oude stipulatiën van kerkverband vernieuwden. i
Attestatiën b. v. van kerkeraden, die nog onder de organisatie
l ~ van 181.6 bleven, misten van dat oogenblik af rechtsgeldige j
kracht. Wie ze aannam, nam ze aan omdat hg er een zedelgke
waarde aan toekende, afgaande op de onderteekenaren; maar
E rechtsgeldige attestatiën, die alleen uit kracht van het contrac­
ç tueele kerkverband gelden kunnen, waren ze niet. Alle overige j
g` geïnstitueerde kerken, die nog naar de organisatie van 1816 l
" ' bleven leven, waren van het oogenblik der Doleantie af, kerkelijke , 5
instituten van bedorven gestalte, waarmee men in geen verband
hoegenaamd stond; ook al bleef men op grond der Dordsche
" kerkenordening den eisch op deze instituten behouden, dat j
ook zich reformeeren zouden, en ook al was men gehouden, j
na tot stand gekomen reformatie, het kerkverband ook met _
· deze kerken, als in de Dordsche kerkenordening wortelende, j
i co 7,2980 te erkennen en te doen werken. .<
i Het rlcwlc gevolg, en hierop is veel te weinig gelet, was, .
dat niet in geestelgken, maar in kerkrechtelgken zin de refor-
matie van het instituut aan elk lid van, of ambtsdrager in dit _ ‘
instituut, de keus stelde, of hg al dan niet zgn stipulatiën'be­
schouwen wilde als in het op nieuw gereformeerde instituut door- Q
i gaande. Want zoo waar als het is dat noch een kerkeraad noch de
,,geloovigen” hun instituut ooit anders reformeeren kunnen,
. _ dan op beding dat dit voor heel het instituut gelde, even waar
i _ is het, dat niemand kan gedwongenworden, om tegen zgn
wil uit het instituut, gelijk het was, in het verbeterde instituut
te worden overgebracht. Dit te wanen ware de insluiping van
het Roomsche kerkrechtelgk beginsel en de uitdrgving van het A.
i ` Gereformeerde beginsel. Voor ons moet de geïnstitueerde kerk,
F gelijk Voetius het noemt, altoos zgn en blgven de socicms
Zibcm iniáa, d. i. een vrgwillig aangegane gemeenschap. En
nu moge het in geesielijkczz zin duizendmaal zonde voor iemands
ziel en schuld voor God zgn, zoo hg wel lid wil zgn van
i G een gerlcformeerde kerk, die in strgd met Gods Woord staat,
en van dit instituut niet meer wil weten, als het om Gods
1`Voord meer nabg te komen, in gestalte veranderd is ; maar
‘ A'?/'&7‘6’0ád€Zé]& kan dit nimmer zgn recht vernietigen om de
Q (
! 2 . · .
[ L
__ j __ M ,_,_ V r.Zi,,,_ ,..,.1 _ nr,- ., . M-, .... ..-_:«...` .... `M.-..-....-.-~--...» .