HomeSeparatie en DoleantiePagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

...4.,..;,..;.
stipulatiën, waarop ze zich met elkander hadden verbonden.
Eu nog sterker komt dit uit in het Synodaal besluit en de
;` besluiten hunner kerkeraden in zake het reglement van 1869.
Had het toch kerkrechtelijk zóó voor hen gestaan, dat de
Dordsche kerkenordening vanzelf gold, uit kracht van hetgeen
in 1619 besloten was, dan ware het volstrekt ondenkbaar ge-
weest, dat hun kerken een nieuwe zeer korte kerkenordening zou- .·
. den hebben ingevoerd, die eerst als zoodanig bepalen kwam dat de ` T
à‘ 1 kerkenordening van 1619zou gevolgd worden; zou gevolgd worden
‘ onder zekere ristrictiën ; en zulks wel met büvoeging van eenige
bepalingen, die uitgingen van kerkrechtelijke beginselen, die
` met de beginselen dezer kerkenordening van 1619 in onverzoenlij­
ken strijd zän.
j Dit nu brengt mij vanzelf tot de Szfaaásrecááelyèe en öm·geo·- j. ·
¢·ecMeZqy'1·c gevolgen der Separatie. Staatsrechteläk nam de
Overheid in 1834 tegenover de actie der scheidenden oorspron-
j kelijk het echt Roomsche standpunt in. Eigenlijk toch betwistte
2 men hun het recht, om uit het instituut uit te treden; en evenzoo
je wilde men hun aanvankelijk beletten een nieuwe kerkformatie
op te richten. Doch van dit geheel onhoudbare standpunt ging
de Overheid, onder de critiek der publieke opinie, al spoedig J
i af, en erkende toen wel hun recht tot uittreding en hun recht Q
i om zich opnieuw te forineeren; maar alleen onder beding, dat
« van elke pretentie, als waren ze een voortzetting van de
historische kerk, zouden afzien. Dit nu gaven de Gescheidenen , Q
, aanvankelijk met toe. De kerk, zoo spraken ze, volgt de 1 i
belijdenis; wij zijn het, die de historische belijdenis mee uit-
j droegen; alzoo komt ons de titel der historische kerk en dus
.Q` ook haar goed toe. Hier liep blijkbaar een misverstand onder, ’
1 maar een misverstand, dat begrijpelijk was. Ze redeneerden
. namelijk uit het precedent, dat gegeven was in de 16¤l@ eeuw
Toen had de Overheid beslist, dat de titel van ,,Ohristelijke
kerk" en het ,,goed" der Christelijke kerk de ,,ware religie/’ _
O volgde, en op dien grond de rechten en bezittingen der "
Rcomsche kerk aan de Gereformeerden toegewezen. En zoo nu
ook, dachten de Gescheidenen, moet het thans gaan. Titel en »
. goed behooren aan de ,,ware religie//. Die ,,ware religie” leeft
d K _ N t,_. ." . .,- ~,­...-`,,,,¤ '7á°x1‘fïv?¤‘*‘¢."?`v"""*¤7'WT@'$. .~ TW Y W i i _