HomeSeparatie en DoleantiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

. ‘ ’',‘`‘~ ‘ ` ’‘ e' E ze . E «« .;;

I. V
_ DE GEïNSTI’l‘UEERDE KERK nv HAAR onrsmm, VOORTBESTAAN
EN REFORMATIE. · _
p Nog niet aller inzicht in de kerkrechtelijke gevolgen der 4
Doleantie is tot genoegzame helderheid gekomen. Dit geldt ·
° zelfs ten deele van hen, die zelven in Doleantie gingen; en, naar
. ` · hieruit valt af te leiden, in nog sterker mate van diegenen, _ ·
.i die de Doleantie óf legen- óf er lmizfenstaan. _
· V Dit gaf aanleiding, dat ik herhaaldelijk wierd aangezocht,
T om de kerkrechtelijke gevolgen der Doleantie eens opzettelijk _
in het licht der Gereformeemle beginselen van kerlcreclzl te plaatsen.
Niet mijn opinie wierd gevraagd; want gelukkig liggen de
E dagen der valsche subjectiviteit, toen men in alles op persoonläk
inzicht dreef, voorgoed achter ons. Het zich Uverwonderen over
_ de personen" hebben de kerken, Gode zij dank, afgeleerd. Maar
l men had de goedheid te onderstellen, dat ik misschien in 2
j staat zou zijn, de kerkrechtelijke beginselen, die hier den
‘ doorslag moeten geven, uit het bloeitijdperk van het Calvinisme
op te sporen, en de gevolgen aan te wijzen, die hieruit voor
ie; de beoordeeling der jongste Doleantie voortvloeien. Vooral een F
l advies op de voorloopige Synode te Leeuwarden geïmprovi- I i
jj seerd, en dat sommigen wel wat vreemd in de ooren klonk,
j deed de begeerte naar een aclvies 0p sekrlfl toenemen; en nu
" ik, eer de lessen aan de Vrije Universiteit hervat worden, nog ` _
F een paar vrije dagen had, wilde ik daarom trachten, aan dit
kenbaar gemaakt verlangen, natuurlijk ook met het oog op {
de Sqmmlle, te voldoen. Q
En dan begin ik met de schijnbaar onnoozele, maar toch
inderdaad zoo uiterst gewichtige opmerking, waarmede Professor ·
j Gijsbert Voetius de behandeling zijner Polizfica Eceleslasliea ,
heeft ingeleid, t. w. dat het kerkrecht nooit over de onzlc/etbare
kerk handelt, maar altoos en uitsluitend over de zleálöare. i
J èièö V V . X ,
. E · e"
~ - nl Y .·_4____y .. . . .7 J. Y 1 alg Y"; ...7a/­~#)j£#..-. ,sY.. -n...--a._.,..:.>g........,..u¤.. .a..,,,«m.«..¤a.«§.a,.....,...e.;;.4.«,·;­.i«.,../,;ï;;,,~;;;_;,.; ..`;__‘_;__,é,_,­­,,,..­»»1z. ·¢=¤¤,. wyä K