HomeSeparatie en DoleantiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

1<iim<micn·rELiJi<E cnvoreim mm SEPARATIE. 47 p
L ; 4
door hun eigen keus en wilsdaad een van ouds bekende kerken-
ordening voor hun kerken ingevoerd. En dat wel met dien
verstande, dat de kerkenordening van 1619 voor hen niet
l kerkrechtelijk geldt op grond van het feit, dat de nationale
l Synoden van de lödë en 17d€ eeuw haar rechtsgeldig invoer- gj,
Q den, zonder dat ze ooit wettig haar rechtsgeldigheid verloor;
maar integendeel op grond van hun eigen besluit, om weder
onder deze kerkenordening te gaan leven. Stel wij namen I
j morgen den dag de Grondwet van België over, dan zou toch
I die Grondwet hier niet gelden op grond van wat de Staats-
macht in België vaststelde, maar op grond van ons eigen be-
, sluit. Al namen dan ook de Christelijke Gereiormeerden de oude
j kerkenordening over, toch rust de rechtsgeldigheid van deze .7
kerkenordening voor hen niet op wat de Synode van 1619 .
· deed, maar op .grond van wat zh zelven besloten.
Spreekt men dus van de historische her/c der vezrlerea, dan is #
Q ongetwijfeld al wat in de Christelijke Gereformeerde kerk leeft,
Q uit die kerk voortgekomen, en heeft de kerk der vaderen zich voor _
j een deel in deze kerken voortgeplant; ja mag en moet erkend, W
dat ook door de Separatie een loot van dezen historischen y
‘; stam voor verdere verkankering bewaard en tot nieuwe uit- _,
spruiting gekomen is. Zoolang er niet van de geïnstitueerde
[ kerken, maar van de Belyrleeisherh rlerhiszforie gesproken wordt, i lg
i dan zijn ook zij van die aloude kerk een der wettige voort-
zettingen, evengoed als de kerken onzer vaderen de wettige _` Y
iq?. voortzetting waren van de oude Christelijke kerken, die hier eer- `.
_ tijds 011der de Roomsche hierarchie geformeerd werden. Maar
kerkrechtelijk geldt dit niet. Zoo men op de geëazszfiïfueerde J
; kerken komt, hebben zij metterdaad met de geïnstitue erde kerken { [
gebroken en de oude historische kerken in nieuwe ivzsái/uien
pogen voort te zetten. Dit blijkt ook daaruit, dat ze, niet lang ­
na hun optreden, zich vrij achtten, om in de door hen aan- -«
genomen kerkenordening allerlei wäzigingen aan te brengen.
I Want wel zijn de meeste dezer wijzigingen later weer terug-
i genomen, maar zoowel dit wüzigen als dit later terugnemen
geschiedde niet uit kracht van een bevoegdheid, die uit de
Synode van 1619 op hen gedevolveerd was, maar krachtens hun
{ eigen besluit, dat rustte op het gemeen accoord en de nieuwe l _
l » ·
in C r a r er er t ,,,,, gn ,,,, ,_,_,.,,w,__W,_,_,_,,___,__,___ ,_