HomeSeparatie en DoleantiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

r- ..--.,...l...._ .V., T. .,¥.,. -,r....,,,,,,_n_-...,,_,_,_*_,,__.,,_,r_,,_,, e.,,,.-,,_, e p ,,
Q
j «
i . -‘
46 1<mu<m¤cn·rm.m<n ervoremi mnt snmnmrn.

" en titels geheel eender bleven; dan konden deze vrijw-llige
ballingen zich ongetwijfeld beroernen, dat ze uit trouw aan hun
T volksaard en uit eerbied voor het historisch verleden hunner
vaderen zich zeer groote offers getroost hadden; dat ze niet T
» een nieuw volk wilden scheppen, maar het oude Nederlandsche I
volk op nieuw erf voor algeheele ontaarding bewaren en tot j
nieuwen bloei brengen wilden; en in zekeren zin zouden ze dan
W kunnen zeggen: zijn het uitgeleide deel der Nederlandsche
natie. Edoch, hoe volkomen waar dit ook in historischen en E
j nationalen zin zijn zou, smaisrec/ateliyk zou het toch geheel anders
, il staan. Ook al leefden ze toch onder gelijke wetten, als hier eertijds
i golden, de grondslag waarop de rechtsgeldigheid dier wetten rustte, g
zou niet meer de Unie van Utrecht, maar Mmmcuwgez1aaaátacc00¢·rZ
li zijn, en formeel zouden ze dus als een nieuwe smet in de der staten
l optreden. Men ziet het aan de Transvaal, waar het bijna even-
zoo toeging, en waarvan toch een iegelijk erkent dat het met-
terdaad een meawe smet is, met een Staatsrecht, waarvoor, hoe j
historisch ook in zijn karaktertrekken, nochtans eerst door het g
l accoord der ,,trekkers” de Staatsrechtelijke grond gelegd is.
Welnu, geheel in dezelfde positie verkeeren de Christelijke
Gereforrneerden. Toen onze oude kerk overheerd was door de I,
invasie van het Synodalisme, hebben niet, als de groote
massa, laffelijk en lijdelijk in dien schriklrjken toestand berust, gp
maar zijn ze vrijwillig in kerkelijke ballingschap gegaan, om
_Q een uitnemend historisch deel uit het instituut uit te leiden, tf"
lf en dit op vrijer erf, weer in ouden trant, naar de costumen ,
l en rechten der vaderen, te doen leven. Het oude leefde weer
li; E op, en wat ze stichtten waren geen kerken van nieuw model, __;
maar kerken van het oude stempel. Evenwel, hoe zonder
A aarzeling dit ook wordt toegegeven, toch nam dit het nieuw-
geforrneerde van hun kerkrechtelijken toestand niet weg.
Ulrurn, en enkele andere kerken, toch uitgezonderd, hebben
fiïï ze niet gezegd: ,,Wij, als leden van het instituut, werpen de
j ons opgedrongene organisatie af, zoodat voor onze plaatselijke I
i kerk de rechtsgeldigheid der nimmer wettig afgeschafte Kerken-
ordening van 1619 weer werken gaat"; maar ze hebben, na li
. uitgetreden te zijn en als zonder kerkrechtelijken band zijnde,
‘ · ä


,, .., al. ,,_ i _.... _.....,_ ...A¤..~· ......,n 7.* All--è-W ~-~ -~~ ~»«~»~-i r