HomeSeparatie en DoleantiePagina 47

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

ii 2
V içnnknnci-1·rni.1J1<n cnvotenx nm sneaekrin. 45 V
; &
ook zijn moge, toch is hiermeê van verre niet uitgedrukt, wat
eigenlük in de bedoeling der zich separeerenden lag en wat ze
g voorhadden in hun hart. Hun bedoeling toch was volstrekt ‘ ij,
niet om een nieuwe kerk te institueeren, maar veeleer om de ·
j oude kerk der vaderen uit de ,,valsch gewordene” kerk uit te
leiden en op vrij erf tot nieuwen bloei te brengen. Niet minder
4 , dan wij bekennen de Gescheidenen in de martelaarskerk der vade- ·
l ren de kerk, waarvan ze afstammen. Ze zijn niet een nieuw
g opgekomen groep, maar zonen van een geslacht uit hetzelfde
j historisch verleden dat wij achter ons hebben. Niet als neophy­
1 ten traden ze dus op ; niet als Christelijke parvenu’s, die zich #9.1
l voor het eerst op Christelijk te1·rein aanmeldden, maar veeleer e
l als de door Gods genade getrouw gemaakte zonen van een
historische kerk. Vandaar dat ze geen nieuwe belijdenis op»
i stelden, maar de F07·muZie1·en van 0migheirZ uit de historische
_ kerk overnamen, en evenmin oorspronkelijk aan een nieuwe
kerkenordening dachten, maar eenvoudig op de kc¢·k01202·rZ@vmzy
ram 1619 hun ijk zett’en. Maar hoezeer dit ook hun eigenlijke
bedoeling was, en ze feitelijk ook door ons als zonen van het-
. zelfde geestelijk huis en als medeafstammelingen uit hetzelfde _
i historisch geslacht geëerd worden, toch moeter duidelijk op gewe- j_
zen, datzeáe2·krcc/ztelrjlt dit hun voornemen niet voldongen hebben.
jl Een hoogst eenvoudige vergelijking zal dit duidelijk ma-
ken. Stel dat ons vaderland, door de gevolgen van een jj
j grooten Europeeschen oorlog, zijn zelfstandigheid inboette, en ‘ jl
’tzij de Pruisen, ’tzij de Fransclien aan Nederland een heer- `· ;
j schappij en constitutie opdrongen, die te eenen male met de
eere van ons verleden en den aard van ons volk in strijd was.
W Dan zou, gelijk liet altoos gaat, de onaandoenlijke massa zich
l schikken, maar de echte, trouwe vaderlanders zouden zulk een
toestand niet kunnen uithouden. Zij zouden rusteloos rea- ’l
geeren, en ten leste tot het besluit komen, om óf het land J
uit te trekken (Separatie) óf op omzetting van den politieken
' toestand bedacht te zijn (Doleantie). Denk ik nu, dat honderd j
duizend personen besloten het land te verlaten, naar een ge-
1 heel onbewoonde streek in Afrika togen, daar de oud­Ne­ _
derlandsche constitutie invoerden, en geheel op echt Neder- jgï
fl landsche wijze een staatsbestuur inrichtten, zóó dat zelfs de namen K
"`_`4' ” ’ W w*~­-···--··~·~­»···~ï­­~~ «-è-·Y­i¤;-­:--=«~= te-;-ze-;;__-«,=__g·_¤a·;, ï&­g:,_·t?ï;; ~~. - _ .t...ï_ALv’