HomeSeparatie en DoleantiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

F« .`," , .`ZZ"",I";, ::;’?:"T "gf.;Jii::;:.i.1.;.;;.12.;2;~ï::·::;;;:x.:;:z,·;1­-.·:­...:.~..:;·r..,.. ·~-· ~~~.·.~..-.-¤,..s,,-.;.;a,.,..,,‘~ ,,w,.‘,,,,___ _ _ __?_r ___’__ 1 FJ
; sg l
ï ë< ’

MY ·
gi, 44 KERKRECHTELIJKE GEVOLGEN DER SEPARATIE.
ij
§" l .. .. . . á
Kar/tree/tzfelqy/è namelijk staat het vast, dat die ,,geloov1gen” g
N ‘ . . . . . ’
ic; d. vv. z. die leden van het bestaande instituut, die in 1834
; çl en daarna tot Separalne van dit instituut meenden te moeten
; 5, . . .. ‘
i· overgaan, hiermeê 0 hetzelfde oogenblik, dat zi dezen sta
{_ D c J
deden, zich van elke qualiteit, van alle bevoegdheid, van alle
l` recht en van elke ver lichting die krachtens vroeger emaakte T
iv t C, O =
lg stipulatiën in deze geïnstitueerde kerken voor hen golden, geheel g ,
_.g en in volstrekten zin losmaakten. Wie uit een geïnstitueerde
,‘,, kerk uittreedt, is van dat oogenblik af kerkrechtelijk voor dat ,
m . . . · . , ¥
instituut als met meer beszfcmmle en dat instituut als {lood voor
L li hem. Daags na deze Se aratie staat hi` dus als Christen in Nl
tl *lï E J
de wereld, niet alle verplichtingen die op elk Christen rusten,
l ‘ = .. . .. . .. .
äë maar kcrkrechtelyk is hij niets meer. Hij leeft op d1t oogen- l
dl N blik buiten elk kerkrechtelik verband en staat in zooverre
l« J J
l gelijk met nieuw-bekeerden, die voor het eerst in een plaats,
ll . . .
gl F Waar nog geen kerke Christi was, tot Fl3.1'1TOBP1l1g' van den _
r 4 . .. . .. .
Eer Naam des Heeren gekomen zijn. W elke geestelijke betrekking
J hi' nog 0 vele ersonen in het oude instituut hebben moge,
iw, C) P D
’€§, doet hier dus niets ter zake. Wie zi`n band als lid van een
«C_ J
, i eïnstitueerde kerk doorsnïdt, bezit 0 dat oogenblik geen
, , P O O .
`§ N • • • • I
jg! einstitueerde kerk meer. Juist daaruit echter vloeit de ver-
1 l .
gg pl1cht1ng voort, om terstond tot het institueeren van zulk een
pb kerk over te gaan. Dit is dan ook zoo geschied. Allerwegen `
4. .. . w
+ zijn de uitgetredenen saamgekomen; hebben voor elkander {
l 2 professie van hun geloof gedaan; de forme eener kerk in het
leven geroepen; personen voor de ambten aangewezen; een
tl
U kerkenordening ingesteld; en verband met andere kerken ge- '
lx ­ . '
j zocht en gevonden. Hierdoor nu ontstond voor hen een geheel
läj nieuwe kerkreohtelijke toestand, die zijn grondslag vond in W
; · ’ . .,, .. . .
ár de stlpulatien, waarmede zij zich over en weder jegens elkander `r
llïl en jegens andere nieuw geformeerde kerken hadden verbonden.
Wel was dit niet zoo te Ulrum en elders, waar het bestemde
lik E instituut ereformeerd is; maar in verrewe de overgroote meer-
llx ¥ g "’ .
ïg ï derheid der Christelijke Gereformeerde kerken is zóó metterdaad '
; de grondslag gelegd voor den kerkreehtelijken toestand waarin
, ze thans leven.
4{
. Intussehen hoe duidelijk en onbetwistbaar dit kerkrechtelijk
'r,.
in '
il i
« »»»e­.,,»­..-­,..-..`~­­`~,<rw,»è.•.... ..,·, ` ,, ,._ , .,. Y . ` ^“- W ,,(______,_,_.___m,