HomeSeparatie en DoleantiePagina 44

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

_ H`? Y _"'r""""ï'T"`”"'§ï_;l_`?ï""T"""""·v·Yv·"~·~»rv ~­-w=;=ä=:=.v;;;,r“Yï‘ _ ~_f Y lan @r _!
V l
F _l v'
jl l. ~
lïsä
M ‘
4 ,
j j_ 42 Nnrr in ennsrnruxnn zin. ‘
het instituut, waarin ze leven, tot reformatie te brengen; een
verplichting, die in zoo volstrekten zin doorgaat, dat naar de
Q ` juiste theorie onzer vaderen elk pastoor en elk leek in de
E Roomsch Katholieke kerk nog heden ten dage geroepen is, om
de kerk waarin ze leven, naar den Woorde Gods te reformee­
j" ren, en, na zoodanige reformatie, met ons in kerkverband te ‘
all . . . . .. V
treden. Maar mits hier niet aan getornd worde, is er bijna gà,
alles voor te zeggen, dat het aldus hervormde instituut met
het eertijds te dier plaatse memvgevormde instituut, door we
hij derzijdsohe stipulatiën, onverwijld tot één instituut samensmelte ; ,
gl met dien verstande dat in zoodanige plaats voortaan slechts ééne ti"
geïnstitueerde Gereformeerde kerk besta. lets wat natuurlijk
il niet denkbaar zou zgn, zoolang het Reglement van 1869 van
ëli kracht blijft; maar hiervan was in de Concept­acte dan ook
’ geen oogenblik sprake, en zelfs te Kampen wierd ditpunt slechts
nl . . . .
­ in de onderstelling besproken, dat vooraf dit Reglement wegv1el·
iv!
al _______.
li _
H1.

gg gon Knimiancrirrntiikn, BURGERRECHTELIJKE EN srkkrsancnratrixn ·j
‘ envorenn mnt ismnn nnroinmrriiin. l,
Vi `
jj ls het nu alzoo naar eisch der Gereformeerde beginselen _ {
F gelegen met het onlszfacm, woortbesman en de beáerivzg van eene be-
staande geïnstitueerde kerk, dan is door het trekken dezer vaste g
' 4
lijnen een juister oordeel mogelijk geworden over de kerkrech- l
l telijke gevolgen eener reformatie van het instituut der kerk, _
’tzij dan door Separatie, ’tzij door Doleantie. Natuurlijk zal ‘
lj de u1tteeken1ng,d1e ik van deze gevolgen geven ga, geen klem
hebben op een lezer, die het in deze praemissen niet met mij ·
eens is. Mocht alzoo ook over deze praemissen geschil rijzen,
dan scheide men gedachtenwisseling over deze praemissen wel
af van het debat over de daaruit afgeleide gevolgen. Voor
zooverre ik intusschen de historie der reformatie in Calvinis-
gl; tische landen kan nagaan, de beginselen van kerkformatie bij
onze groote theologen bestudeerd heb, 611 de uitwerking van
_ deze beginselen in de kerkrechtelijke theorie bij mannen als
sci l . . . ..
· Voetius, Trigland enz. raadpleegde, meen ik dat de door mij {
fi
li
ll
jl ,
tf
tl ,
l
'
..ii je----- ’