HomeSeparatie en DoleantiePagina 43

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

i
Q aan rwnnnn 1Nsir1TUU·r. 41 2_ ··ï-
*
plaats verbiedt. Waar de taal scheiding maakte, greep het
altoos plaats, en bestonden de N ederduitsche, Walsche en En-
gelsche formatiën in een zelfde plaats naast elkander. Wat
nu, reeds ter oorzake van een zoo bijkomstig iets als de taal I
kan, is uiteraard door het beginsel niet buitengesloten, en voor nl
zeer groote steden misschien zelfs gewenscht. Althans Voetius
vindt er geen peremptoir bezwaar in. Zoo oordeelden dan ook én .4
t mf Kampen én Utrecht, want beiden accepteerden het feitelijk
naast elkander bestaan van twee formatiën onder twee kerke­
S raden in meer dan honderd steden en dorpen. Op zichzelf is r
ik er dus geen principieele reden denkbaar, waarom dit ook in de
toekomst ongeoorloofd zou zgn. Terwäl dan ook Utrecht op
l dit punt eenstemmig dacht, was men te Kampen verdeeld, en
op twee na hebben alle deputaten der Christelijke Gerefor
meerden, die het concept aan hun Synode aanboden, zich door `
hun eigen handteekening in gelijken zin verklaard als Utrecht. _
lntusschen geven we gaarne toe, dat zulk een optreden, hoewel ·?
principieel niet ongeoorloofd, toch zeer zeker niet zuczzscáelvjjk is. .
En veel beter zou het ons dunken, indien leden van het oude
instituut na de reformatie van dit instituut te hebben tot stand j
lf gebracht en alzoo hun conscientie ontlast, terstond met het nieuw ,
_ _ gevormde instituut in overleg traden om door behoorlijke stipu-
{ W latiën beide in één te laten smelten. Men houde toch wél in p
het oog, dat vooral op kleine plaatsen een te ver gaande ver- L
« snippering van krachten tot groot ongerief leidt, en dat het X
ii later, o zoo moeilijk valt, twee naast elkander voortlevende
formatiën tot eenheid te brengen. Veeleer is dit nevens elkander
bestaan een zeer welkome gelegenheid voor Satan, om in beide
.,,» formatiën onheilige bitterheid tegen elkander te blazen, en
i alzoo niet het Koninkrijk van Christus, maar het koninkrijk
van Satan bevorderen. ïl
lk twüfel dan ook niet of praktisch zou deze zaak zich -
uiteraard wel vinden, mits 1nen slechts niet twee tegenoverge­
_ stelde beginselen in dit vraagstuk incorporeert, en daardoor _ i
beiderzijds de partijen voor de keuze stelt, om óf op eerbiedigen
afstand van elkander te blüven, óf een beleden en hoogst ge­
{Q wichtig beginsel prijs te geven. Het punt waarop het aan- U
~· _ komt is maar, dat de plicht der geloovigen erkend blijve, om j _
Tl; " ` " " ’ a;­E.i;lï.ji.,....,......;....`..;·as"­·ti;;;Liigr _,_,_ L ;,,__;l·