HomeSeparatie en DoleantiePagina 42

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

ä r "
; $
" " ï
' V Hiermede nu hangt tevens de vraag saam, die vooral onzen
Christelijken Gereformeerden broeders belang iuboezernt, of bg
eventueele sluiting van een gemeenschappelgk kerkverband,
L naast de nieuwe formatie, die door Separatie ontstaan is, als-
' nog een reformatie van het bestaande oude instituut zou kunnen
° l optreden. Kampen oordeelde van neen, Utrecht meende van
§, ja. Dit onderscheiden antwoord vond zijn oorsprong in de
lu Verschillende wüze waarop men zichzelven deze vraag stelde. i w?
Vraagt meïi toch of, ook na de daad van zeker aantal ,,ge­ _
[fi loovigen/I, die hun instituut verlieten en een nieuw instituut j
4 oprichtten, op de overige ,,geloovigen”, die in zulk een be- dit
L dorven instituut achterbleven, niet de verplichting bleef rusten,
om aan de reformatie van dit instituut de hand te slaan, dan l
zullen de denkende koppen, ook buiten Kampen en Utrecht, wel
j V eenparig antwoorden: Naiuurly/r ja. Vraagt men daarentegen of
f i de ,,geloovigen," die in het bedorven instituut zich opmaken om
j . de reformatie van hun instituut door te zetten, alsof er nog geen
andere formatie tot stand ware gekomen, zich tegenover deze
Si; ll mogen plaatsen en haar leden den eisch mogen stellen, om in
i het tot reformatie gekomen instituut weder te keeren, dan
zullen evenzoo de denkende koppen, in en buiten Kampen en ll
jl Utrecht, wel als met ééne stem antwoorden: Na/zezerliü neen. Daar è _
ll I nu Utrecht zich op het eerste standpunt plaatste, en Kampen W
l ij op het tweede, zoo was het natuurlijk dat beider antwoord tegen-
strijdig moest uitvallen. Denkt men zich daarentegen in den «_
l toestand in, die geboren wordt, zoodra de kerken van beide ii
formatiën in één zelfde kerkverband saamleven, dan komt
ll i heel deze quaestie neer op deze heel andere vraag, of na-
, melijk in één zelfde stad of dorp twee kerkforniatiën bestaan~
baar zijn, die Classicaal toch saamwerken.
z» i
Nu is dit, zeer groote steden uitgenomen, zeker geen gewenschte
toestand. Het deelt de krachten, het verhoogt de kosten, het ver-
l i slapt de tucht. Het rZ0eZ moet dus altoos blijven op een saamver­ _
g. gadering van alle Gereformeerden onder eenzelfden kerkeraad aan
­ te dringen, en hoe eerder dit doel bereikt, wordt des te beter.
, Absoluut echter kan men niet zeggen dat het Gereformeerde kerk-
- recht het bestaan van twee of meer instituten in een zelfde V _
ri
gl
E
.
K. .. - ,.., .. ..... niet ..n,i.,,..-.-.Wr.e,.,. ..z, .e... rz: ""ï.'T?1;..`ï" te r