HomeSeparatie en DoleantiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

li snmaarrsnn 39
Een geheel andere vraag is het daarentegen, of men toestemt
dan wel ontkent, dat, hoezeer beide wegen van reformatie , ’
mogelijk zijn, toch altoos die van reformatie in het bestaande
instituut de voorkeur verdient, en die van nieuwe formatie j
eerst aan de orde komt, zoo de eerste onmogelijk blükt. Dit
p. wordt onzerzijds beweerd, en voorhands nog door velen in de
Christelijke Gereformeerde kerk ontkend. Deze ontkenning nu §
kan tweeërlei grond hebben, die men wél onderscheide. Het
ii kan namelijk zgn, dat iemand zegt: ,,Bij deformatie van het
l kerkelijk instituut, is Separatie er van alioos preferent of althans
1 altoos evengoed als reformatie in het instituut.” Maar het kan
t ook wezen dat iemand u antwoordt: ,,Op zichzelf gaat refor­
j matie in het instituut voor; maar bij het instituut van 1816
kon hiervan geen sprake wezen.” Tegen dat eerste zeggen
nu zouden we om des beginsels wille moeten opkomen, over-
mits hierdoor aan elke groep ontevredenen in eenige geinsti- =
tueerde kerk aanstonds het recht zou worden gegeven, om er I
E een nieuw instituut naast te plaatsen; wat mei mag. In de {
tweede plaats, omdat het strijdt met het gebod der liefde
Q en de gemeenschap der heiligen, voor onze medeleden in het
{ instituut zonder zorge te zijn. En in de derde plaats, naardien
j hiermee een der gewichtigste verplichtingen, die het kerkelijk
instituut aan de geloovigen oplegt, buiten werking zou worden
gesteld. VVie zoo spreekt, spreekt uit het beginsel van het ,
sektarisme, en heeft geen besef van den eisch der catholiciteit. g
j Maar zoo spreken dan ook slechts zeer weinigen, en verreweg
1 de meeste n, die aan Separatie de voorkeur gaven, deden dit, met
l omdat ze in beginsel reformatie in het instituut niet als het hij
eerst aan de orde komend beschouwden, maar overmits ze deze
ontoepasselijk achtten op het Instituut van 1816. En dan na-
tuurlijk, bestaat er geen verschil van beginselen, maar alleen een
verschil van historische beschouwing over den toestand, waarin jj
onze plaatselijke Gereformeerde kerken door de organisatie van
1816 gebracht waren. En dit nu kan nooit op Christelijk terrein
·scheiding te weeg brengen. Dat verschil moeten de kenners
der historie voor ons uitmaken. In het beginsel van kerkrecht
zgn we het dan eens.
lt

E
D_` i`l~“w~fDl;" em, Ft ri Y Y i`·l;_¤“aa·;"“~“d°“4“_°"»‘:"&“°ä"“‘ä&1;“iïï`ï " ”""T:!°ï““lï:fï7T‘_'Iï°Tè `l?ï ‘ïf‘_*“‘*"‘““‘*"‘ "*"’i'-fin ·j··¥’f~ï=·?ꥧ`;