HomeSeparatie en DoleantiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

P ‘x`v·
»'
ç ner connnemtn smnnrmrr. 37 j
F macht, en was nimmer in kerkelijk wettigen weg de Gerefor­ _
., meerde kerkenordening afgeschaft. Wel was dus het instituut
. der plaatselijke kerken door de invoering van deze reglemen-
teering en het optreden van de uit haar voortgekomen
besturen, in bittere verwarring gebracht ; maar nooit was door
J behoorlijke stipulatiën, in verband met de overige kerken, hetzij
j de nog van ouds geldende kerkenordening afgeschaft of de nieuwe .
fi orde van zaken aanvaard; en inmiddels had men uit den vroegeren
toestand nog allerlei bijbehouden, waardoor feitelijk de nieuwe i
organisatie krachteloos wierd gemaakt en de oude nog voort-
‘§` leefde. De ,,geloovigen” konden zich derhalve niet als ont-
1 slagen beschouwen van den plicht, om de reformatie der kerk
ä ter hand te nemen; en dat te minder omdat de dusgenaamde
aanneming reöas qms et faczfis schipbreuk leed op het feit, dat i
ü een organisatie, die in openbaren strijd was, zoo met Gods
‘ Woord als met de daaruit afgeleide beginselen van Gerefor-
l meerd kerkrecht, rechtens nooit kon aangenomen worden. Een g-?
besluit, van wien ook, om eene Gereformeerde kerk Roomsch te
verklaren, zou neck door stipulatiei mc/L door de feiten aange-
nomen dammen worden, omdat hierdoor het wezen zelf der Ge-
reforineerde kerk wegviel. Is het nu kennelijk dat de organi-
ä satie van 1816 nog veel erger deed dan ons Roomsch maken,
§ dan volgt hieruit rechtstreeks, dat deze organisatie geen kerke-
i raad of Ugeloovige/' ooit in zijn conscientie binden icon. En
wijl alzoo noch feitelijk noch rechtens de oude Gereformeerde
jj kerkeniordening macáá beschouwd worden, als dood en niet meer
g bestaande, zoo had geen enkel ,,geloovige” recht, om te zeggen,
E dat de verplichtingen, die voor de reformatie van zgn geïnsti­
4 tueerde kerk uit de oude rechtsbeginselen voortvloeiden, voor
hem niet meer bestonden of golden.
Maar hoe waar dit nu ook zij, z00rZm men het ecmïmal inziet,
toch is het volkomen begrijpelijk, dat de sluwheid waarmee de
organisatie van 1816 de kerken in haar strikken ving, alleszins
geschikt was, om de geesten te verwarren, de inzichten te ver-
duisteren en het geestelijk besef op dit punt in slaap te wiegen.
Wat thans door de herleving der Calvinistische studiën weer in
het bewustzijn opkomt, had destijds op het kerkelük bewustzijn
i e nog geen vat, en al mag ons dit nimmer verleiden, om iets ook
j · t
`
ä
...i i ...-, LWN--.. i.a. ... c ,, .- t. l J/lï