HomeSeparatie en DoleantiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

xt ,
‘ jl , . .
l _ j
`Q smmanrin ULTIMUM nennnrun. 33
‘j
deel met de mate van inzicht, en kennis en eveneens met de
gelegenheden te rekenen valt, erken ik de vrucht van wat j
l anderen, naar hun overtuiging deden, als openbaring der kerk
van Christus. De geïnstitueerde kerken der Reformatie, die
I deels door nieuwe formatie na Separatie, deels door verbetering li
van het bestaande instituut optraden, hebben dan ook nooit
~ geaarzeld elkaar over en weder te erkennen, en met elkander f
in kerkverband te treden. Dit anders te drijven ware niets dan
geesteloos doctrinarisme, en zoolang er alleen Separatie van een
bedorven instituut, en geen sektarisme of separatisme in het
l. spel is, heeft al het schermen met het groote woord van ,,scheu­ j
I ring der kerk,/' voor wie redelijk denkt, kracht noch zin.
Toch leide men hier niet uit af, dat het in mijn bedoeling
zou liggen, den gang der Reformatie, los van alle beginselen,
; prijs te geven aan subjectieve wilkeur. Dit kan reeds daarom
niet, overmits de reformatie altoos een geïnstitueerde kerk
geldt, waarin ieders rechten, plichten en bevoegdheden bepaald
zijn. Zoo staat het vast, dat in gewone tgden alle leiding in
de geïnstitueerde kerken berust de speciale ambtdragers,
l zoodat alle reformatie in de eerste plaats van lien uit moet
gaan, en zij hierbü nooit mogen worden geïgnoreerd. De re-
` formatie van een geïnstitueerde kerk komt dus nooit voor re-
kening van het ambt der Ugeloovigen/', zoo de voorgangers
j hun plicht doen en deze ter hand nemen; en dan eerst als Q
de natuurlijke voorgangers nalatig blijven, komt ten deze
lj het ambt der ,,geloovigen” d. i. der leden aan de orde.
j Voorts staat het aan de ,,geloovigen,” zoo ze aan dit oogenblik
li toe zijn, daarom nog volstrekt niet vrij, te doen alsof er €_
’ geen voorgangers waren, maar hebben ze den plicht om aller-
j‘ eerst deze voorgangers door vermaan tot plichtsbetrachting
I op te wekken. En eerst, als ook dit blijkt niet te baten, en
alzoo de speciale ambtsdragers het kwaad onaangetast laten,
‘ rust op het ambt der geloovigen de verplichting om handelend
i op te treden. Ook dan echter mogen deze niet bandeloos han-
· l delen. Ze zijn leden eener geïnstitueerde kerk, die met andere
· geïnstitueerde kerken kerkrechtelijk verbonden is, en alzoo moet
, alsdan door de ,,geloovigen” onderzocht worden, of er voorde
. 3
ie
ze
ä.
. _,__ _