HomeSeparatie en DoleantiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

r ’ « s in
j
, een kerkrechteläke quaestie; en ligt het nu reeds in den aard
der zaak, dat niet elk lid even bekwaam zal zijn, om de hem V
E ten dienste staande rechtsniiddelen en bevoegdheden altoos helder I
; . in te zien, nog veel moeielijker, ja, bäna onmogelijk wordt dit,
zoo de dcformatie van het instituut er stelselmatig toe geleid I,
heeft, om de kennis dier rechtsmiddelen en bevoegdheden te
loor te doen gaan. Daarom moet bij den gestelden regel altoos `
' deze clausule gemaakt, dat deze regel alleen geldt, voor zoover
` iemand, in de gesteldheid waarin hg zich bevindt, deze rechts- jg
lt middelen en bevoegdheden kan kennen, kent en in staat is ze
E-j aan te wenden. Bijaldien derhalve de ééne geloovige desaan- j
gaande zus en de andere zóó oordeelt, is wel feitelijk uit te
i maken, wie der twee juister zag, en is wel theoretisch te be- F
slissen, wie in het afgetrokkene het beste inzicht in de voor-
li handen rechtsmiddelen had; maar nooit mag de ééne hierin de
j conscientie des anderen oordeelen. Zegt de één: ,,lk zag geen ¥
middel meer, om in het instituut als zoodanig reformatie aan
te brengen, en deswege brak ik, en sloeg ik den weg van
jj wieuzue formatie in ;” en oordeelt de ander daarentegen, dat
ti . er nog wél middelen beschikbaar zijn, en wendt hij die aan,
dan heeft noch de één noch de ander hierin den broeder te _ i
Q i oordeelen, en is het ongeoorloofd, met theorie tegen theorie,
{ deswege elkanders Christelijke handeling in verdenking te ` l
jg; brengen. En dat niet, als kon niet uitgemaakt wie hierin
_ het scherpst zag, maar eenvoudig omdat de gaven van inzicht [
verschillen en de gelegenheden ongelijk zijn. Met toepassing
jj op het lieden, mag daarom nooit gezegd, dat Separatie op
pi zichzelf verkeerd zou zijn, maar alleen dat het recht tot i
ij Separatie eerst voor iemand geboren wordt, zoo de weg tot 4
*=` reformatie van het bestaande instituut, zij het ook door Dole- T L
i antie, hem is afgesneden. Ware het eerste het geval, dan zou i l
men de uit deze Separatie ontstane geïnstitueerde kerken nooit j
i als kerken van Christus erkennen kunnen. Thans daarentegen
mag men alleen zeggen: ,,lk voor mij zou, hier ter plaatse .
{tl en op dit oogenblik (/Lic ei num:) dien weg niet hebben mogen 1
inslaan, omdat er voor mü nog een andere weg open bleef, die ‘
. de prioriteit had. Juist echter wijl een iegelijk hierin voor het _ ·
forum van zijn eigen conscientie staat of valt, en dit oor- .
wl
ll
ä
i r .
'ïfg _ , ,._ .,,_ ,,. ,.,2,M,,.--.._.....i..g.r..,.,... ._.. .-...wx._,, ..,ir. e ~ - -- ·-AJ--­ ·