HomeSeparatie en DoleantiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

i ­ ­ i
28 HET AMBT DER ennoovrenn. L
” op de leden dier kerk als zoodanig zekere verplichtingen rusten,
­ ‘ die een ambtelgk karakter dragen. Droeg nu het woord ,,ambt” in E
' de kerk van Christus dezelfde beteekenis als op burgerlijk terrein, V
[__ ` ­ dan zou er uiteraard zoomin van een ,,ambt der geloovigen” '
als’ van een ,,ambt der dienaren” sprake kunnen zgn. Immers i
;° een inklevend overheidsgezag bezit niemand in de kerk van i
, Christus. Zulk een gezag heeft Jezus als Koning der kerk en j
hg alleen. Onze predikanten, ouderlingen en diakenen zgn geen i
äl n stedehoudertjes van Christus in het klein. Ze zgn zgne dienaren l
of ambtenaren, van wie hg zich bedient; meer niet. Ook als j
er van ,,ambt der geloovigen” sprake valt, kan dus niet bedoeld ‘$;5i
zgn, zeker inklevend overheidsgezag, dat in de geloovigen aan- j
Q wezig zou zgn, maar alleen zekere dienst, waarvan Christus f
zich bedient om zgn kerken te regeereiz. Op dit laatste valt
· de nadruk. Ambáelvgk toch is nooit wat ge in uw eigen belang
. doet, of persoonlgk aan de gemeenschap waartoe ge behoort, `
verschuldigd zgt, maar ambielvyié doelt altoos op de regeerizg der
jj 4 kerk. Is dus door het Gereformeerde kerkrecht aan de gequa- ·
mi K lificeerde geloovigen geen aandeel opgelegd in den regeerings-
dienst der kerk, dan mag men ook niet van hun ambt spreken ;
j maar is het onbetwistbaar dat ze in de regeering der kerk
*“ wel ter dege medezeggenschap hebben en tot handelingen het regi­ I
ment betreffende geroepen zgn, dan is hun ambt niet langer weg te
à cgferen. Een ,,geloovige” handelt dus niet ambtelijk als _
Q i ter kerke komt of de Sacramenten gebruikt, of zgn broeder ‘
l vermaant, of voor kerk en armen geeft. Immers dit alles raakt
het regiment der kerk niet. Wordt hg daarentegen opgeroepen,
E om mede als recázfer te oordeelen in zaken van tucht; om in I
li K · zake van aanstelling der dienaren meê zgn keuze uit te oefenen; ;
om meê te beslissen over het verband waarin zgn kerk met N
‘ . andere kerken staat; en bovenal om, wegvalling van het
i ambt door ziekte als anderszins, het ambt opnieuw op te richten, i
. dan handelt de ,,geloovige” in zaken. áei regiment der kerk
jï rakende, en oefent in naam van Christus amöielvj/ce daden uit, W 2
.’· waarvoor aan Christus zgn Koning rechtstreeks verant-
« woordelgk is.
i De vergelgking met wat het volk in den Staat doen mag, l
ï ‘ leide hier niet op een dwaalspoor. Omdat er in den Staat
l l ll
l‘iT¥_,,J;_¤e&_> .L_ __; .m,=.__=;m___ _, _,. ,r._,__r_....,.....,._...,.,n..-....n,...-.-_.,, ..., f