HomeSeparatie en DoleantiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

. h ` . I jj
.1 l
li
l nar Annr nm entoovicnx. 27
handelt hij niet als broeder Aof B, en ook niet omdat hij Christen is,
maar in die bepaalde qaalitezïá, die hij als actief lid dezer geïnstitueerde ä
kerkin die kerk bezit. Als morgen den dag een vroom Christen
uit de Luthersche kerk een kind ten Doop komt presenteeren
in een Gereformeerde kerk, zal men hem afwijzen; en als hij jl
dan zegt: ,,Gij doopt de kleine kinderkens der geloovigen, `;
doop dan ook mijn kind, want ook ik jubel in geloofsgenade/’
dan zal men zulk een antwoorden: ,,W§ beweren volstrekt niet
-dat gij geen geestelijk geloovige voor God zijt; alleen maar, ‘ l;
_ge zijt ons als kerk niet als geloovige bekend, en bezit dus i
Iï niet de qualiteit van geloovige in onze geïnstitueerde kerk/’
, Aan dit punt behoeft dus geen woord meer gespild,,en nu reeds j
. blijkt zonneklaar, dat de roeping van een ,,geloovige” in kerk-
; rechtelijken zin iets bepaalrls en omltjacls is en in zooverre van j
j de roeping van een Christen in het algemeen is onderscheiden. 3
Blijft dus slechts de tweede vraag, of namelijk de aldus gequali­
iiceerde geloovigen in de geïnstitueerde kerk ook kerkrechtelijk tot l
ambáalvgy/ce handelingen geroepen worden. Zoo niet, dan kan er
sprake vallen van hun wachten en vm··pZicáái2z_qea, maar niet van hun .
ambt. Nu wordt het ambt op kerkelijk terrein uiteraard alleen E ,
in de geïnstitueerde kerk openbaar; want wel heeft het ambt zijn C i
` geestelijken wortel in Christus, maar toch zoolang er geen ge- C
institueerde kerk is, die een plaats voor het ambt schept en
personen voor het ambt aanwijst, zän er geen ambtsdragers.
Dat kon wél zoolang de bijzondere openbaring aanhield, en
eerst de profeten, later de apostelen rechtstreeks door den Heere _
metbun ambt bekleed wierden, maar thans niet meer. Roepingen
/ tot het ambt zonder de tusschenkomst van een geïnstitueerde
1 L ,;__;. .3 kerk zijn in de tegenwoordige bedeeling ondenkbaar ; al te gader
droomerijen, waarin wel de lrvingianen en mystieke sekten of per-
soonlij ke geestdrijvers vervallen, maar die door alle Gereformeerde
kerken steeds als diep zondige inbeeldingen bestraft zijn. Is
er alzoo geen ambtelijke werkzaamheid dan op aanwijzing van .
de geïnstitueerde kerk, dan kunnen ook de ,,geloovigen” nooit
tot een ambtelijke daad geroepen worden, tenzij ze als gequa-
liüceerde ,,geloovigen” optreden, in zooverre ze leden eener geïnsti­
tueerde kerk zijn. ,, Ambt der geloovigen” is alzoo een kerkrcc/trie-
Zy/Ec uitdrukking, die beteekent dat binnen de geïnstitueerde kerk `