HomeSeparatie en DoleantiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

· v ·A‘, A`-· ‘ J il
z
. 2
nnr Annr DER entoovienn. 25
ïl,.
de geestelijke gesteldheid der subjecten, onvoorwaardelijk af- "
sneed en verbood.
Blijvende bij mijn onderwerp, bespreek ik dus uitsluitend de ’ j
formeele reformatie van de geïnstitueerde kerk, en laat de zoo ~
· uiterst gewichtige geestelijke reformatie ditmaal met opzet rusten. ' l
Juist daarom echter dwingt een opmerking van Dr. Bavinck in ll
de Bazain mn, hier een korte toelichting in te lasschen over
het ambt der geloovigan. Dr. Bavinck opperde namelijk bedenking, ll
lt of het wel goed was van zulk een qualitatief ambt te spreken. hi
Het maakte op hem den indruk, dat hetgeen uit dit ambt voort- J P
vloeide eenvoudig een uitvloeisel van ’s Cárisiens roeping als
zoodanig was. En het scheen hem toe, dat een te sterk druk- 4
g ken op dit ,,ambt der geloovigen” allicht tot verzwakking van .
het ambt zou kunnen leiden. Deze tegenspraak in een recensie
op Dr. Wagenaars uitnemend referaat deed mij daarom te meer
genoegen, omdat mij meermalen bleek, hoe ook bij anderen D
soortgelijke bedenkingen gerezen waren, en het zeer zeker on- v `
geoorloofd zou zijn, zulk een term te blijven bezigen, indien ‘ .
het niet klaar en duidelijk viel te maken, in welken zin de · V
term: Uambt der geloovigen" zg te verstaan. ls hij één met
de roeping van alle Christenen, dan moet prijs gegeven. Juist ., J
dit echter waag ik te ontkennen, en ik meen ook aan Dr. Bavinck g i
volkomen duidelijk te kunnen maken wat de eigenaardige en r
bijzondere beteekenis is, die aan deze uitdrukking ,,ambt der V,
geloovigen/' moet worden gehecht. `
px Om dit in te zien beginne men slechts met zich rekenschap
JL te geven van wat onder ,,geloovigen" te verstaan ,,Geloo­
vig// in geestelijken zin genomen is eensluidend met ,,bekeerd//.
Wel schuilt in iemand de geloofskiem of het geloofsvermogen
gemeenlijk lang vóór zijn bekeering, maar toch eerst in en
1net zijn bekeering breekt het geloof in hem door en treedt
hij persoonlijk als een geloovige op. Heeft iemand zulk een
zaligmakend geloof niet, dan is hij nog een niet­geloovende of " .
ongeloovige en rekent althans onder de geloovigen niet mee. ‘
Een geloovige in dezen zin genomen is dus niets dan een h
,,Christen,” en wierd in den term Hamjot der geloovigen/' het j
. gi
‘‘‘"v ïQ”`"i_ ,p_, p pg pgg_ gm I____ _“W_4*mmwg MT gjvv Wm lvl