HomeSeparatie en DoleantiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

· . S ` ’ D r D G C i
ji 24 iuiroammrin or enunroamnimo smnoruivr.
1
» tot reformatie overgaan, en na gereformeerd te zijn, nieuw
kerkverband met andere eveneens gereformeerde kerken zoeken.
Stellingen, die daarom geen nader bewijs vergen, omdat het
'{ uit de historie der Reformatie van algemeene bekendheid is,
hoe onze kerken krachtens deze en geene andere beginselen, bij
J haar breuke met Rome gehandeld hebben.
j Van de Reformatie, die niet het instituut der kerk maar ·
haar leden en ambtsdragers betreft, zwijgen we hierbij met opzet.
Al staat toch ook 0. i. deze gaaszfalijka reformatie der personen
]» in eeuwige waardij verre boven de reformatie van het instituut,.
ii toch zou ik de verwarring, die dit vlugschrift bannen wil, it
juist bevorderen, zoo ik in een onbewaakt oogenblik mij door
de aantrekkeläkheid van het onderwerp naar deze geestelijke
paden lokken liet. Zal er orde in onze eigen overwegingen en.
j besprekingen met anderen komen, dan moet men voet bij stuk
houden. Spreekt men dus, gelijk in dit vlugschrift geschiedt,.
niet van het geestelijk Lichaam van Christus, en ook niet van
ll lg, de geestelijke gesteldheid der personen, maar van da gaïasáiáw
· aarda /var/c als zaoclaizig, dan moet ook de reformatie hier uitsluitend
lj ?' ter sprake komen in zooverre ze formeel op dit insáimuá betrekking
` heeft. Anders leidt men de aandacht slechts af, en maakt het water
te troebel om tot op den bodem te kunnen zien. Geestelijke
A . reformatie is aZzf00s aan de orde, en moet het in al/ca predi-
Li E catie zijn. Heel de oefening der Christelijke tucht bedoelt niet
anders. En geldt dit reeds in gewone dagen, hoeveel meer dan
" · " niet in dagen van ongemeene gisting, als heel het kerkelijk
gebouw op zijn grondvesten schudt. Daarom zal een reformatie A
j; van het instituut, die niet tevens in geestelijke reformatie des V/.
l · harten vrucht draagt, een zwaarder oordeel over ambtsdragers
. en leden brengen. Maar op zich zelve mag de reformatie van
het instituut nooit met deze geestelijke reformatie verward. Dit.
` _ toch was juist de fout der Montanisten, Donatisten, Novatianen
fi p' A en Labadisten, die een geïnstitueerdekerk verwerpen wilden om
de subjectieve afdolingen van haar leden in leer of wandel ;.:
ri iets waartegenover onze Gereformeerden steeds hebben volge­-
i houden, dat dit een aanleggen was aan de geïnstitueerde zácM­·
bara kerk van de eischen der 0¢zzic&áöm·a,»en dat Gods Woord
zulk een beoordeeling van de kerk in haar objectief wezen, naar ·
. E; .
. ä
iii S i ­
S
gl -